TAAHÜDÜ İHLAL SUÇU, TAAHÜDÜ İHLAL ÖDEME GÜCÜNÜN TESPİTİ....
T.C.
YARGITAY                                www.neohukuk.net

16. Hukuk Dairesi
Esas No:
2009/2109
Karar No:2009/4633
Tarih:13.04.2010

Taahhüdü ihlal suçundan sanık Ahmet'nın İİK' nun 340. maddesi uyarınca 1 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığı'nca dosya daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

KARAR :
1- Sanığın taahhüdünü içeren tutanakta ödenmesi gerekli toplam borç miktarı, tüm fer'ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmediğinden taahhüt hukuken geçersiz olup, atılı suç oluşmaz.
Mahkemece bu husus göz ardı edilerek beraat yerine yazılı olduğu şekilde mahkumiyete dair hüküm kurulması,
2- Kabule göre de; İİK'nun 340. maddesi uyarınca borçlunun kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal edip etmediğinin belirlenmesi gerekir. Bunun için de borçlu sanığın ödeme gücünün bulunup bulunmadığının tespiti gerekir. Ödeme gücünün tespitinde yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarının neler olduğunun, geçim kaynaklarının borcun ödenmesinde yeterli olup olmadığının, borcun ödenmesinden kasten veya hile ile kaçınılıp kaçınılmadığının belirlenmesi önem taşımaktadır.
Bu belirlemeyi yaparken de sadece mahallinden değil, geçim kaynaklarının sağlandığı kurum ve kuruluşlardan da araştırma yapılması gerekir. Bu araştırmalar sonunda, sanığın, ödeme gücü bulunduğu halde taahhüdünü yerine getirmekten kaçındığının belirlenmesi halinde İİK' nun 340. maddesi ile tecziyesi yoluna gidilmesi, aksi takdirde kasıt yokluğundan beraate dair hüküm kurulması gerekir. Eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz bulunmaktadır.
SONUÇ : Temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 13.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.