*******Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü******

Danıştay Genel Kurulundan:        www.neohukuk.net

 

Esas No : 2011/13

Karar No : 2011/13

 

Danıştay Genel Kurulu 25/4/2011 günü toplandı.

 

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4’üncü maddesiyle değiştirilen 27’nci maddesi ve 6110 sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesi gereğince, “Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümünün” aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

 

Buna göre:

 

1- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin uyuşmazlıkların Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu dairelerde görülmesine. Bu uyuşmazlıklardan;

 

A- Dördüncü Dairede:

 

a-) Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici diğer işlemlere karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılan davaların,

 

b-) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının,

 

c-) Katma değer vergisi (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının,

 

ç-) Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaların,

 

çözümlenmesine,

 

B- Yedinci Dairede:

 

a-) Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere, motorlu taşıtlar vergisine, veraset ve intikal vergisine, damga vergisine ve özel tüketim vergisine ilişkin ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılan davalar ile vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının,

 

b-) Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaların,

 

çözümlenmesine,

 

C- Dokuzuncu Dairede:

 

a-) Emlak vergisine; köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, harçlar kanununa ilişkin ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılan davalar ile vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının,

 

b-) Katma değer vergisi (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının,

 

c-) Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaların,

 

çözümlenmesine,

 

D- Üçüncü Dairede:

 

a-) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının,

 

b-) Katma değer vergisi (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Adana Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının,

 

c-) Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaların,

 

ç-) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işlerin,

 

çözümlenmesine,

 

2- Kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıkların İkinci, Beşinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerde görülmesine. Bu uyuşmazlıklardan;

 

A- Onbirinci Dairede:

 

a-) Emeklilik ve emekli sandığı mevzuatından,

 

b-) Kamu görevlilerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışındaki kanunlarla düzenlenmiş olan parasal haklarına ilişkin işlerden,

 

kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

B- Onikinci Dairede:

 

a-) Kamu görevlilerinin, göreve alınma, adaylık, göreve son verme (Emeklilik işlemleri hariç), ilerleme, yükselme, rütbe terfii, çalışma saatleri, izinler, vekalet görevi, ikinci görev, ders görevi, disiplin işlemleri ile sayılan bu işlemlere dayalı tazminat taleplerinden,

 

b-) Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin düzenlemelerden,

 

c-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili işlemlerden,

kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

C- İkinci Dairede:

 

a-) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan (Kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil),

 

b-) Kamu görevlilerinin sicillerine ilişkin işlerden,

 

c-) Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinden,

 

ç-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiş olan parasal haklara ilişkin işlerden,

 

d-) 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, bu Kanun kapsamında bulunan personele yapılan ödemelerden,

 

e-) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13’üncü maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile diğer personele yapılan ek ödemelerden,

 

f-) Anılan dört bakanlık ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

 

kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

D- Beşinci Dairede:

 

a-) Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Orman, Milli Eğitim, Tarım (ş.abacı) ve Köyişleri Bakanlıkları ile bu Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere; Başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan (Kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil),

 

b-) Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan,

 

c-) Aile hekimliği ile ilgili personele ilişkin tüm uyuşmazlıklardan (Sözleşme yapma, feshetme, ihtar verilmesi ve parasal konular dahil),

 

d-) Kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay İkinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

 

kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

3- Altıncı Dairede:

 

a-) İmar kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre, her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden,

 

b-) İmar mevzuatından doğan ve Ondördüncü Dairenin görevleri dışında kalan işlerden,

 

kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

4- Ondördüncü Dairede:

 

a-) Çevre, boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm mevzuatının uygulanmasından,

 

b-) İmar kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden,

 

c-) Afet işlerine ilişkin mevzuattan,

 

kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

5- Sekizinci Dairede:

 

a-) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuattan,

 

b-) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundan,

 

c-) Sınır, iskan, toprak edinme mevzuatından (Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimi dahil),

 

ç-) Maden, taşocakları ve orman mevzuatından (Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işler dahil),

 

d-) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından,

 

e-) Öğrenci ve öğrenim işlerine ilişkin işlerden,

 

f-) Yükseköğretim mevzuatından (Öğretim elemanları disiplin ve özlük işleri dahil),

 

g-) Özel öğretim kurumları mevzuatından,

 

ğ-) Karayolları trafik mevzuatından,

 

h-) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılıPolis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5179 sayılıGıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca tesis edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile bu işyerlerinin geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlerden,

 

kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

6- Onuncu Dairede:

 

Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

7- Onüçüncü Dairede:

 

a-) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,

 

b-) Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

 

c-) Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün MamüllerininÜretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

 

ç-) Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan,

 

d-) Şeker Kanunundan,

 

e-) Telsiz Kanunundan,

 

f-) Elektronik Haberleşme Kanunundan,

 

g-) Telgraf ve Telefon Kanunundan,

 

ğ-) Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,

 

h-) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanundan,

 

ı-) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

 

i-) Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanundan,

 

j-) Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğalgaz Piyasası Kanunundan,

 

k-) Petrol Piyasası Kanunundan,

 

l-) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

 

m-) Sermaye Piyasası Kanunundan,

 

n-) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

 

o-) Mülga Bankalar Kanunundan,

 

ö-) Bankacılık Kanunundan,

 

p-) Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,

 

r-) Finansal Kiralama Kanunundan,

 

s-) Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden,

 

ş-) Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan,

 

t-) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan,

 

u-) Kamu İhale Kanunundan,

 

ü-) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundan,

 

v-) Devlet İhale Kanunundan (Ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının ihale mevzuatından,

 

doğan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

8- Onbeşinci Dairede:

 

a-) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre ilgililerce yapılan başvuruların reddinden,

 

b-) Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilen idari para cezalarından,

 

c-) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan (İdari para cezası ve diğer idari yaptırımlar),

 

ç-) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanundan,

 

d-) Gümrük Kanunu uyarınca yapılan, gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarının sınavları ile aynı Kanuna göre uygulanan disiplin cezalarından,

 

kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,

 

9- Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetki uyuşmazlıklarında ve bağlantılı davalarda merci tayininin, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılmasına,

 

10- İdare mahkemeleri arasında görev ve yetki uyuşmazlıklarında ve bağlantılı davalarda merci tayininin, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılmasına,

 

11- Daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyalarının, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan mevcut halleriyle ilgili dairelere devredilmesine; işbölümü kararı sonrası Danıştaya gelecek olanlar (Karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi talepleri dahil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyalarının işbölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılmasına,

 

12- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanmasına,

 

oybirliği ile karar verildi.