İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK RUHSATSIZ YAPI YAPMAK EYLEMİN TEMADİ EDEN NİTELİĞİ

YARGITAY
4.CEZADAİRESİ      www.neohukuk.net                          
E. 2008/8677
K. 2010/5616
T. 30.3.2010
• İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( Maddenin Yürürlük Tarihi İtibariyle Ruhsatsız Yapının Tamamlanmış Olup Olmadığı Tutanak Düzenlendiği Sırada Sanığın Fiilen İnşaata Devam Edip Etmediğinin Araştırılacağı )
• RUHSATSIZ YAPI YAPMAK ( Eylemin Temadi Eden Niteliğine Göre Hukuki Kesinti Gerçekleşinceye Kadar Devam Eden Yapım İşlerinin İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunu Oluşturacağı )
• EYLEMİN TEMADİ EDEN NİTELİĞİ ( Hukuki Kesinti Gerçekleşinceye Kadar Devam Eden Yapım İşlerinin İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunu Oluşturacağı - Ruhsatsız Yapı Yapmak )
5237/m. 184
ÖZET : 5237 sayılı Yasa'nın 184. maddesinin yürürlük tarihi olan 12.10.2004 tarihi itibariyle ruhsatsız yapının tamamlanmış olup olmadığı, tutanak düzenlendiği sırada sanığın fiilen inşaata devam edip etmediği yöntemince araştırılmalı, eylemin temadi eden niteliğine göre hukuki kesinti gerçekleşinceye kadar devam eden yapım işlerinin suçu oluşturacağı gözetilmelidir.
DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanık tarafından ruhsatsız olarak yapılan zemin kat ve birinci katın kaba inşaatının bitmiş, kapı ve pencerelerinin ise takılmamış olduğunun belirlenmiş bulunması ve yargılama sırasında yapılan keşif sonucu zemin katın işyeri olarak, birinci katın da mesken olarak kullanılmaya başlandığının anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCY'nin 184. maddesinin yürürlük tarihi olan 12.10.2004 tarihinden önce tamamlanıp bitirilmiş bir yapıdan söz edilemeyeceği ve eylemin temadi eden niteliğine göre hukuki kesinti gerçekleşinceye kadar devam eden yapım işlerinin suçu oluşturacağı gözetilerek tutanak düzenleyiciler ile komşu binalarda oturanların kamu tanığı olarak yöntemince dinlenerek tutanağın düzenlenmesi sırasında sanığın fiilen inşaata devam edip etmediği hususunda görgülerinin sorulması, inşaatın yapım tarihinin tespitine yönelik teknik veriler bilirkişiye açıklattırılıp, tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik kovuşturma ve yetersiz bilirkişi raporu esas alınarak beraat kararı verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan K... Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden ( HÜKMÜN BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.