HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI DENETİMLİ SERBESTLİK AĞAÇ DİKME İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ      www.neohukuk.net
E. 2010/12085
K. 2010/13867
T. 22.9.2010
• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Karar Verilmesi Halinde Denetim Süresi İçinde Bir Yılı Aşmamak Üzere Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilebileceği )
• DENETİMLİ SERBESTLİK ( Sanığın Bir Yıl Süre İle Haftada 8 Saati Geçmemek Kaydıyla Ağaç Dikme İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin Yükümlülük Ağaç Dikme Faaliyeti Yılın Her Zamanı Mümkün Olmadığından Kanuna Aykırı Olduğu )
• AĞAÇ DİKME İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK ( Sanığın Bir Yıl Süre İle Haftada 8 Saati Geçmemek Kaydıyla - Ağaç Dikme Faaliyeti Yılın Her Zamanı Mümkün Olmadığından Kanuna Aykırı Olduğu )
• DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Halinde Denetim Süresi İçinde Bir Yılı Aşmamak Üzere Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilebileceği )
5271/m.231/3-6
ÖZET : Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, denetim süresi içinde bir yılı aşmamak üzere denetimli serbestlik tedbirine karar verilebilir. Sanığın bir yıl süre ile haftada 8 saati geçmemek kaydıyla ağaç dikme işlerinde çalıştırılmasına ilişkin yükümlülük, ağaç dikme faaliyeti yılın her zamanı mümkün olmadığından kanuna aykırıdır.
DAVA : Kasten yaralama suçundan sanık H.İbrahim'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1, 87/3, 62. maddeleri gereğince 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı maddenin 8/c bendi gereğince sanığın 1 yıl süre ile haftada 8 saati geçmemek kaydı ile ağaç dikme islerinde çalıştırılmasına dair, ( Kazan Asliye Ceza Mahkemesi )'nin 04.06.2009 tarihli ve 2007/220 esas, 2009/141 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, ( Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi )'nin 17.09.2009 tarihli ve 2009/576-576 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 27.06.2010 tarih ve 42634 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12.07.2010 tarih ve 2010/165852 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.
Mezkur İhbarnamede;
Dosya kapsamına göre, Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi'nin 09.06.2009 tarihli ve 2009/5644 Esas, 2009/13118 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8. maddesinin alt bentlerinde denetimli serbestlik tedbiri olarak sanıklara yüklenecek yükümlülükler,
a )Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,
b )Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c )Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,
Şeklinde belirlenmiş olup, bunların dışında Cumhuriyet Savcısının infaz yetkisini de kısıtlayacak şekilde, ağaç dikme işleminin yılın her zamanı mümkün olmadığından, yükümlülüğün her hafta yerine getirilmesinde imkansızlık bulunduğu gibi, sanık hakkında yükümlülük belirlenirken kanun koyucunun amacına uygun, akla ve mantığa muhalif olmayan, tarafları tatmin edici, denetime elverişli bir yükümlülüğe hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : CMK'nın 231/6. maddesinde "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;
a )Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması,
b )Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
c )Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
gerekir..." hükmüne yer verilmiştir.
Aynı maddenin 8. fıkrası ise, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;
a )Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,
b )Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c )Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,
karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur." hükmünü içermektedir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1, 87/3, 62. maddeleri gereğince 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı maddenin 8/c bendi gereğince sanığın 1 yıl süre ile haftada 8 saati geçmemek kaydı ile ağaç dikme islerinde çalıştırılmasına" karar verilmiş, karara yapılan itiraz Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedilmiştir.
Buna göre;
CMK'nın 231/8. maddesi uyarınca sanık hakkında denetim süresi içinde belli yükümlülükleri yerine getirmesine karar verilebilir ise de, sanığın 1 yıl süre ile haftada 8 saati geçmemek kaydı ile ağaç dikme işlerinde çalıştırılmasına ilişkin yükümlülük, ağaç dikme faaliyeti yılın her zamanı mümkün olmaması nedeniyle,
SONUÇ : Kanuna aykırı olup, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay C.Başsavcılığının ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17.09.2009 tarihli ve 2009/576-576 değişik iş sayılı kararının, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince kanun yararına ( BOZULMASINA ), müteakip işlemlerin itiraz merciince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.