SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK CEZA SORUMLULUĞUNUN TESPİTİ SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARI
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2010/27537        www.neohukuk.net
K. 2010/26905
T. 29.9.2010
• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Ceza Sorumluluğunun Tespiti - 12-15 Yaş/İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Hakkında Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
• CEZA SORUMLULUĞUNUN TESPİTİ ( 12-15 Yaş/İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Hakkında Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Suça Sürüklenen Çocuk )
• SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARI ( Suça Sürüklenen Çocuk - Algılama Veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Hakkında Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/12-15 Yaş )
5237/m. 31/2
ÖZET : Suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurup, 15 yaşını doldurmamış bulunan suça sürüklenen çocuğun ceza sorumluluğunun tespiti yönünden, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği hakkında uzman hekim raporu alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.
DAVA : Basit yaralama suçundan sanık Uğur'un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 86/3-e, 62, 52/2. maddeleri uyarınca 1.500,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair ( Ödemiş İkinci Asliye Ceza Mahkemesi )'nin 01.04.2009 tarihli, 2008/434 esas, 2009/228 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı'nca verilen 02.07.2010 gün ve 2010/ 8256/44476 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.07.2010 gün ve 2010/169913 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
Dosya kapsamına göre, kayden 06.04.1993 doğumlu olup, suçun işlendiği 12.10.2007 tarihi itibariyle 15 yaşını bitirmeyen sanık hakkında, 5237 sayılı Kanun'un 31/2. maddesi hükmü uyarınca işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığına ilişkin rapor aldırılmasının zorunlu olduğu, bu hususun Yargıtay İkinci Ceza Dairesi'nin 26.03.2009 tarihli, 2009/5463-16056 sayılı ilamında da belirtildiği nazara alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
Gereği düşünüldü:
KARAR : Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurup, 15 yaşını doldurmamış bulunan suça sürüklenen çocuğun ceza sorumluluğunun tespiti yönünden, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği hakkında uzman hekim raporu aldırılmadan hükümlülük kararı verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden,
SONUÇ : Ödemiş İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilip kesinleşen, 01.04.2009 gün ve 2008/434, 2009/228 sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesinin 4. fıkrasının ( b ) bendi uyarınca ( BOZULMASINA ), sonraki işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, 29.09.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.