ORMAN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI DEVLET ORMANI DEVLET ORMANI İHALE YOLUYLA SATIŞ
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/5760    www.neohukuk.net
K. 2010/8667
T. 17.6.2010
• ORMAN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışı Hukuken Geçerli Olmadığı )
• DEVLET ORMANI ( Tapu Kaydının Orman Olan Cinsinin Değiştirilmesini İstemi - Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışının Geçerli Olmadığı )
• DEVLET ORMANI ( Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışının Geçerli Olmadığı )
6831/m.2/B
2886/m.45, 74
ÖZET : Davacılar, parseli ihale yoluyla Hazine'den satın aldıklarını, daha sonra tapu kaydının orman olan cinsinin değiştirilmesini istemişlerdir. Orman niteliği ile Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın, Hazine 'nin özel mülkü gibi işlem yapılarak ihale yolu ile satışı hukuken geçerli değildir. Yasal istisnalar dışında kullanım hakkı Orman Yönetimi dışında herhangi bir kişi veya kuruluşa devredilemez.
DAVA : Taraflar arasındaki orman niteliğinin değiştirilmesi davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı gerçek kişiler 03.09.2009 tarihli dilekçesiyle orman niteliğiyle Hazine adına tapuda kayıtlı T... Köyü 1208 sayılı parseli ihale yoluyla Hazine'den satın aldıklarını, daha sonra tapu kaydının orman olan cinsinin değiştirilmesini istediklerini, Orman Yönetimi'nin yaptığı ilk inceleme raporunda taşınmazın orman sınırı dışında olduğunu bildirdiği halde, daha sonra 1208 sayılı parselin Tapulama Mahkemesinin 1967/59 sayılı dosyası orman olarak hükmen tescil edildiğini, önceki raporun sözü edilen bu Tapulama Mahkemesi kararı görülmeden düzenlendiğini bildirdiğini, taşınmaz tahdit dışında olduğunu ve ihale ile Hazine'den satın aldıklarından, tapu kaydındaki orman niteliğinin düzeltilmesini istemişlerdir. Mahkemece çekişmeli parselin orman sayılan yerlerden olduğu yönünde Tapulama Mahkemesinin kesinleşmiş kararı bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, ihale yoluyla Hazine'den satın alınan taşınmazın tapuda yazılı orman niteliğinin değiştirilmesine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu T... Köyünde 3116 sayılı Yasa hükümlerine göre 1940 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu, 1978-1980 tarihleri arasında yapılıp kesinleşen aplikasyon ve 1744 sayılı Yasa ile değişik 6831 sayılı Yasa'nın 2. madde uygulaması, 1987 yılında yapılıp, 01.12.1989 tarihinde ilan edilerek dava tarihinden önce kesinleşen aplikasyon ve 3302 sayılı Yasa ile değişik 6831 sayılı Yasa'nın 2/B madde uygulaması bulunmaktadır.
1953 yılında yapılan genel kadastroda T... Beldesi ( Köyü ), D... mevkii 238 parsel sayılı 9860 m2 yüzölçümündeki taşınmaz tarla niteliğiyle, öncesinde Hazine'ye ait yerlerden olduğu, Mehmet'in 1949 yılında tarla haline getirdiği ve içine bir adet taş ev yaptığından söz edilerek içinde taş ev bulunan tarla niteliğiyle Hazine adına tespit edilmiş, Orman Yönetimi, Celal ve arkadaşları ile zilyetliğe dayanarak Mehmet açtığı dava sonucu Köyceğiz Tapulama Mahkemesi'nin 02.05.1967 gün ve 1954/3407-59 sayılı kararıyla çekişmeli 233 sayılı parselin, kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde kaldığı belirlenen ve krokisinde ( A ) ile gösterilen 5240 m2 bölümü hakkındaki Orman Yönetimi'nin davasının kabulüne ve bu bölümün orman tahdit tutanak ve haritalarının tapu siciline 766 sayılı Yasa'nın 46/son maddesi gereğince aktarılmasına, ( B ) ile gösterilen 4650 m2 bölümün de tahdit dışında olmakla birlikte Hazine'nin tutunduğu Mayıs 1939 tarih ve 30 numaralı tapu kaydı kapsamında kaldığı gerekçesiyle tüm davaların reddine ve bu bölümün de tarla olarak Hazine adına tesciline ilişkin kararının 01.12.1967 tarihinde kesinleşmesiyle, orman sınırları içinde kaldığı belirlenen 5210 m2'lik ( A ) bölümü taş ev ve orman niteliğiyle ormana terk edildiği tescil bildirimine yazılarak 1208 parsel sayısıyla Hazine adına kayıt edilmiş, ( B ) ile gösterilen 4650 m2 yüzölçümündeki bölüm ise 1207 parsel sayısı ve tarla niteliğiyle Hazine adına tescil edilmiştir. 1208 sayılı parsel daha sonra ihale ile Mehmet'e satılmış, intikal ve satışlar sonunda paylı olarak davacılar adına tescil edilmiştir.
Çekişmeli 1208 sayılı parsel, sözü edilen kesinleşmiş Tapulama Mahkemesi kararı esas alınarak Devlet Ormanı niteliğiyle tapuya tescil edilmesi gerekirken, taş ev ve orman olarak tapuya tescil edildiği, 2886 sayılı Devlet İhale Yasası'nın 74. maddesi ile bu maddeye göre çıkartılan yönetmeliğin 58/e maddesi ile orman alanlarının satışının önlendiği, orman niteliğiyle tapuda Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın, 2886 sayılı Yasa'nın 45. maddesi gereğince Hazine'nin özel mülkü gibi işlem yapılarak ihale yolu ile satışının hukuken geçerli olmadığı, yasal istisnalar dışında kullanım hakkının Orman Yönetimi dışında herhangi bir kuruluş ya da kişiye devredilemeyeceği, somut olayda olduğu gibi bu yasa ve yönetmeliğe aykırı olarak yapılan ihale yoluyla satış sonucu gerçek kişi adına oluşan tapu kaydının yolsuz tescil ( MY md. 1034 ) niteliğinde olduğu, çekişmeli parselin devlet ormanı olduğu yönünde davacıların bayii ve murisi Mehmet'i ve dolayısıyla davacıları bağlayan kesin hüküm bulunduğundan davacıların iyi niyetli olarak da kabul edilemeyeceği, bu taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve devlet ormanı olarak Hazine adına tapuya tescili istemiyle devlet ormanlarının mülkiyetine sahip Hazine ve kullanım hakkına sahip Orman Yönetimi tarafından her zaman dava açılabileceği hususları gözetilerek,
SONUÇ : Davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığına göre, davacı gerçek kişilerin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun hükmün ( ONANMASINA ), 17.06.2010 günü oybirliği ile karar verildi.