HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ORTAK KAPICI DAİRESİ KESİN HÜKÜM
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ         www.neohukuk.net
E. 2010/3440
K. 2010/6519
T. 29.4.2010
• HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Davaların Tarafları Aynı Olmakla Birlikte Bu Davadaki İstem Açılan İlk Davadaki İstemden Farklı Olup Mahkemece Ortak Kapıcı Dairesinin Kullanımı ve Kapıcılık Hizmetlerinin Sağlanması Konusundaki Muaraza İşin Esasına Girilerek Giderilmesi Gerektiği )
• ORTAK KAPICI DAİRESİ ( Kullanımı ve Kapıcılık Hizmetlerinin Sağlanması Konusundaki Muaraza İşin Esasına Girilerek Giderilmesi Gerektiği - Hakimin Müdahalesi İstemi )
• KESİN HÜKÜM ( Hakimin Müdahalesi İstemi - Bu Davadaki İstem Açılan İlk Davadaki İstemden Farklı Olup Mahkemece Ortak Kapıcı Dairesinin Kullanımı ve Kapıcılık Hizmetlerinin Sağlanması Konusundaki Muaraza İşin Esasına Girilerek Giderilmesi Gerektiği )
1086/m.237
ÖZET : Dava dilekçesinde hakimin müdahalesi istenilmiştir. Bir davanın kesin hüküm nedeniyle reddedilebilmesi için, önceden açılıp kesinleştiği ileri sürülen dava ile açılan davanın taraflarının, hukuki sebebinin ve konusunun aynı olması gerekir. Somut olayda davaların tarafları aynı olmakla birlikte, bu davadaki istem, açılan ilk davadaki istemden farklı olup; mahkemece, ortak kapıcı dairesinin kullanımı ve A blok için kapıcılık hizmetlerinin sağlanması konusundaki muarazanın işin esasına girilerek tarafların sunacağı tüm deliller toplanıp, oluşacak sonuç doğrultusunda giderilmesi gerekirken, her iki davanın konularının aynı olduğundan bahisle kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
DAVA : Dava dilekçesinde hakimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, üzerinde kat irtifakı kurulu anataşınmazda A ve B blokların ortak alanı olup, B blok altında bulunan kapıcı dairesinin sadece B blok kat maliklerine hizmet veren kapıcı tarafından kullanıldığı ve A blok kat maliklerinin kapıcı hizmetinden yararlandırmadıkları belirtilerek ortak mahal olan kapıcı dairesinin kullanımının ve A blok için kapıcılık hizmetlerinin sağlanabilmesi için gereken ikamet alanının sağlanması ile ilgili düzenlemenin yapılması istenilmiş; mahkemece taraflar arasında aynı konuda görülüp kesinleşen İstanbul Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2000/1142 E, 2002/324 sayılı kararı nedeniyle davanın kesin hükümden reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki İstanbul Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2000/1142 esas, 2002/324 karar sayılı dosyasının incelenmesinden; E... Apt. A Blok Yönetici ve bir kısım kat malikleri tarafından B blok kat malikleri aleyhine açılan davada, diğer istemlerin yanısıra B bloğun altında bulunan ortak kapıcı dairesinde ikamet eden kapıcı Yunus'un davacılara ait A bloğun sakinlerine de hizmet vermesinin sağlanmasının istendiği, mahkemece yönetimler ayrı olduğundan davacının aynı kapıcıyı kullanma isteminin reddine karar verilmiş, bu karar Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.
HUMK'nın 237. maddesi gereğince, açılan bir davanın kesin hüküm nedeniyle reddedilebilmesi için, önceden açılıp kesinleştiği ileri sürülen dava ile bu davanın taraflarının, hukuki sebebinin ve konusunun aynı olması gerekir. Somut olayda davaların tarafları aynı olmakla birlikte, bu davadaki istem, açılan ilk davadaki istemden farklı olup; mahkemece, ortak kapıcı dairesinin kullanımı ve A blok için kapıcılık hizmetlerinin sağlanması konusundaki muarazanın işin esasına girilerek tarafların sunacağı tüm deliller toplanıp, oluşacak sonuç doğrultusunda giderilmesi gerekirken, her iki davanın konularının aynı olduğundan bahisle kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 29.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.