İSTİHKAK DAVASI BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVA PEŞİN NİSPİ İLAM HARCI
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ     www.neohukuk.net
E. 2010/5955
K. 2010/8140
T. 12.10.2010
• İSTİHKAK DAVASI ( Alacak İle Mahcuz Malın Değerinden Hangisi Az İse O Değer Üzerinden 1/4 Oranında Peşin Nispi İlam Harcı Alınıp Duruşma Açılarak ve Taraf Teşkili Sağlanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
• BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVA ( İstihkak Davaları/Duruşma Açılarak ve Taraf Teşkili Sağlanarak Karar Verilmesi Gerektiği - Alınacak Peşin Nispi İlam Harcının Oranı )
• PEŞİN NİSPİ İLAM HARCI ( İstihkak Davaları - Alacak İle Mahcuz Malın Değerinden Hangisi Az İse O Değer Üzerinden 1/4 Oranında Alınıp Duruşma Açılarak ve Taraf Teşkili Sağlanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
2004/m. 96, 97
ÖZET : İstihkak davaları genel hükümlere ve basit yargılama usulüne tabi davalardandır. Bu nedenle, başvuru ve takip konusu alacak ile mahcuz malın değerinden hangisi az ise o değer üzerinden 1/4 oranında peşin nispi ilam harcı alınarak duruşma açılmalı, taraflara dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilerek taraf teşekkülü sağlanmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.
DAVA : Taraflar arasındaki istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı üçüncü kişi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı 3. kişi, Bakırköy Dokuzuncu İcra Müdürlüğü'nün 2008/3876 Esas sayılı takip dosyasından haczedilen 34 ... ... plakalı aracı 24.12.2007 tarihinde noterde düzenlenen satış sözleşmesi ile satın aldığını belirterek İİK'nın 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak istihkak davasının kabulü ile haczin kaldırılmasını istemiştir.
Davalı alacaklıya duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ edilmemiştir.
Mahkemece, dosya üzerinden yapılan inceleme ile davacının haczi 04.09.2009 tarihinde öğrendiğini, davanın İİK'nın 97. maddesindeki 7 günlük sürede açılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı 3. kişi vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, 3. kişinin İİK'nın 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak davasına ilişkindir.
İstihkak davaları İİK'nın 97/11. maddesi hükmünce genel hükümler ve basit yargılama usulü uygulanan dava türlerindendir. Bu nedenlerle başvurma harcı ve takip konusu alacak ile mahcuz malın değerinden hangisi az ise o değer üzerinden 1/4 oranında peşin nisbi ilam harcı alınarak duruşma açılması, taraflara dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilerek taraf teşekkülünün sağlanması ve deliller toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekmektedir.
Dosya içerisinde mevcut dava dayanağı icra dosyasından, dava konusu araç üzerine ilk haczin 05.05.2008 tarihinde konulduğu, bu haczin 05.05.2009 tarihinde düştüğü, 2. kez haczin ne zaman konulduğu ve buna göre davacının haczi öğrenme tarihinin tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu nedenlerle, mahkemece taraf teşekkülü sağlanmadan ve yeterli inceleme yapılmadan, dosya üzerinden yapılan inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı 3. kişi vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlarının kabulü ile bozma nedenine göre diğer hususlar incelenmeksizin hükmün ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı 3. kişiye geri verilmesine, 12.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.