TASARRUFUN İPTALİ TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ

YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ     www.neohukuk.net
E. 2010/6377
K. 2010/7378
T. 27.9.2010
• TASARRUFUN İPTALİ ( Amaç Tasarrufun İptali İle İcra Yoluyla Alacaklının Alacağını Almasını Sağlamak Olduğu - Davanın Konusu Taşınmaz İse Alacaklı Davalı 3. Şahıs Üzerindeki Kaydın Düzeltilmesine Gerek Olmadan O Taşınmazın Haczini ve Satışını İsteyebileceği )
• TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Tasarrufun İptali - Davanın Konusu Taşınmaz İse Alacaklı Davalı 3. Şahıs Üzerindeki Kaydın Düzeltilmesine Gerek Olmadan O Taşınmazın Haczini ve Satışını İsteyebileceği )
2004/m.277, 278, 280
ÖZET : Tasarrufun iptali davalarında amaç, tasarrufun iptali ile icra yoluyla alacaklının alacağını almasını sağlamaktır. Davanın konusu taşınmaz ise alacaklı, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın haczini ve satışını isteyebilir.
DAVA : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Ekrem ve Mahmut vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalı Ekrem aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunmadığını ileri sürerek, borçlunun dava konusu taşınmazlarını davalı Yaşar'a, onun tarafından da diğer davalı Mahmut'a satışına ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Ekrem vekili ve davalı Mahmut davanın reddini savunmuştur.
Davalı Yaşar mirasçılarından Neriman duruşmada murisi babası Yaşar'ın davalı Ekrem'e verdiği borcun ödenmemesi üzerine taşınmazların babasına devredildiğini, sonra hastalığı nedeniyle satıldığını belirtmiş, mirasçılardan Kadiriye ile Celal ise, murisleri Yaşar ve davalı Ekrem arasında hiçbir şekilde alacak borç ilişkisi olmadığını, babalarının paraya ihtiyacı olmadığını belirten dilekçe sunmuşlardır.
Mahkemece, davalı Ekrem ile davalı Yaşar'ın damat-kayınpeder oldukları, davalı Mahmut'un satın aldığı taşınmazları ve satın alma bedellerini bilmediği, bilmediği yerleri kiraya vermesinin de çelişkili olduğu, ilçenin küçük bir yer ve bahçecilikle uğraşanların da birbirlerini genelde tanıdıkları, ayrıca taşınmazların davalı Mahmut tarafından satın alınırken de tapuda çok düşük bedeller gösterildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Ekrem vekili ile davalı Mahmut tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davalı Yaşar'ın borçlu Ekrem'in kayınpederi olmasına, İİK'nın 278/1. maddesinde bu derece akrabalar arasında yapılan tasarrufların bağışlama hükmünde sayıldığının ve iptale tabi olduğunun öngörülmesine, buna ilaveten davalı Yaşar'ın, damadı olan borçlu Ekrem'in alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızrar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olması nedeniyle de bu davalılar arasındaki tasarrufun iptali gerekeceğine ( İİK 280/11 ), davalı borçlu ile Mahmut'un ise küçük bir ilçede ve komşu kasabalarda bahçecilik ile uğraşan insanlardan olmaları ve birbirlerini tanımaları ve Mahmut'un, borçlunun alacaklılara zarar verme kastı ile hareket edildiğini bilebilecek durumda olmasına, satın aldığı yerlerin mevki ve fiyatlarını da bilmediğini beyan etmesine ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre davalı Ekrem vekilinin ve davalı Mahmut'un sair temyiz itirazlarının REDDİNE,
2-İİK'nın 277 ve devamı maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında maksat, tasarrufun iptali ile aynı Yasa'nın 283. maddesi gereğince cebri icra yoluyla alacaklının hakkını almasını sağlamaktır. Davanın konusu taşınmaz ise alacaklı ( davacı ), davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın haczini ve satışını isteyebilir. Bu durumda mahkemece sadece tasarrufların iptaline karar verilmesi gerekirken, tapu kaydındaki 4. kişi isminin silinmesine ve borçlu isminin yazılmasına karar verilmesi doğru değildir. Ne var ki bu husus yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, kararın HUMK'nın 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Ekrem vekilinin ve davalı Mahmut'un sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Ekrem vekilinin ve davalı Mahmut'un temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 5 nolu bendinde yer alan "adı geçen taşınmazların belirtilen hisse oranında malik hanesindeki Yaşar oğlu Mahmut'un isminin iptali ile, borçlu Kemal oğlu Ekrem adına TESCİLİNE," ibaresinin çıkarılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu hali ile ( ONANMASINA ), 27.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.