MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TAŞIMA SÖZLEŞMESİ YASAL FAİZ
T.C.
YARGITAY              www.neohukuk.net
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2009/5246
K. 2009/8616
T. 13.7.2009
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Asıl ve Birleşen Davanın Mutlak Ticari İş Olan Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Reeskont Oranı Üzerinden İstemde Bulunulduğu/Yasal Faiz Üzerinden Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği )
• TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Asıl ve Birleşen Davanın Mutlak Ticari İş Olan Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklandığı/Reeskont Oranı Üzerinden İstemde Bulunulduğundan Yasal Faiz Üzerinden Temerrüt Faizine Hükmedileceği )
• YASAL FAİZ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Asıl ve Birleşen Davanın Mutlak Ticari İş Olan Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklandığı/Reeskont Oranı Üzerinden İstemde Bulunulduğundan Yasal Faiz Üzerinden Temerrüt Faizine Hükmedileceği )
3095/m.1
ÖZET : Dava, maddi ve manevi tazminat istemidir. Asıl ve birleşen davanın mutlak ticari iş olan taşıma sözleşmesinden kaynaklanmasına rağmen avans faiziyle birlikte tazminatın tahsili isteme olanağı varken davacı tarafça bu faiz oranından daha düşük seviyedeki reeskont oranı üzerinden istemde bulunulmuş olmasına, dava tarihleri ve davacılar vekilinin istemi de dikkate alındığında yasal faiz üzerinden temerrüt faizine hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Tarsus 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 22.03.2007 gün ve 2007/39-2007/103 sayılı kararı onayan Daire'nin 15.12.2008 gün ve 2007/10810-2008/13998 sayılı kararı aleyhinde davacılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, bu ve birleşen davalarda müvekkillerinin murisi olan İbrahim T.'ın davalıya ait otobüste yolcu iken meydana gelen kaza sonucu vefat ettiğini, bu kaza nedeni ile müvekkillerinin maddi ve manevi zarar uğradıklarını ileri sürerek, davacı eş için 900.000.000. davacı çocuk için 100.000.000-TL. destek tazminatının birleşen davada ise davacı eş için 400.600.000.000-TL. davacı çocuk için 19.900.000.000-TL. destek tazminatı ile her bir davacı için ayrı ayrı 25.000.000.000-TL. manevi tazminatın olay tarihinden itibaren reeskont faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.
Bu kez davacılar vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, asıl ve birleşen davanın mutlak ticari iş olan taşıma sözleşmesinden kaynaklanmasına rağmen avans faiziyle birlikte tazminatın tahsili isteme olanağı varken davacı tarafça bu faiz oranından daha düşük seviyedeki reeskont oranı üzerinden istemde bulunulmuş olmasına, dava tarihleri ve davacılar vekilinin istemi de dikkate alındığında yasal faiz üzerinden temerrüt faizine hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davacı eşin dava konusu olaydan sonra yapmış olduğu evliliğinin boşanma ile sonuçlanmış olduğu sabit ise de, esasen yapılan evlilikle birlikte desteğinden yoksun kaldığını iddia ettiği ölen ilk eşi ile ilgili olarak destek olgusuna ilişkin illiyet bağının kesilmiş olmasına göre, davacılar vekilinin HUMK.nun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK.nun 442.maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 32,30 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nun 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 170,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 13.07.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.