HACİZLİ TAŞINIR MALLAR İÇİN SATIŞ İSTEME SÜRESİ HACZİN KESİNLEŞMESİ İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞMESİ İHALENİN FESHİ TALEBİ
T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
                            www.neohukuk.net
E. 2009/24195
K. 2010/6048
T. 16.3.2010
• HACİZLİ TAŞINIR MALLAR İÇİN SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Hacizden İtibaren 1 Yıl Olduğu/Haczin Kesinleşmesinden İtibaren Başlayacağı - Sürenin İşlemesi İçin İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmesi Gerektiği/Satış Talebi Usulüne Uygun Olduğundan İhalenin Feshi Talebinin Reddedileceği )
• HACZİN KESİNLEŞMESİ ( Hacizli Taşınır Mallar İçin 1 Yıl Olan Satış Süresinin İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüşmeden İşlemeyeceği - Satış Talebinin Usulüne Uygun Olduğu/İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verileceği )
• İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞMESİ ( Hacizli Taşınır Mallar İçin 1 Yıl Olan Satış Süresinin İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüşmeden İşlemeyeceği )
• İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hacizli Taşınır Mallar İçin 1 Yıl Olan Satış Süresinin İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüşmeden İşlemeyeceği - Satış Talebi Usulüne Uygun Olduğundan Talebin Reddedileceği )
2004/m. 106, 108/1
ÖZET : Hacizli taşınır malların satış isteme süresi hacizden itibaren bir yıldır. Bu süre haczin kesinleşmesinden itibaren başlayacağından, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe bu süre işlemez. Somut olayda süresi içinde usule uygun satış talebi söz konusu olup, haciz düşmemiştir. Geçerli hacze dayalı olarak yapılan menkul ihalesi yasaya uygun olup, icra mahkemesinin ihalenin feshi talebinin reddi kararı hukuka uygundur.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın bozulmasını mutazammın 01.06.2009 tarih, 2009/4192-11692 Karar sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Hacizli taşınır mallar için satış isteme süreleri İİK'nın 106. maddesine göre hacizden itibaren 1 yıldır. Hükümde yazılı hacizden kasıt kesin hacizdir. İhtiyati haciz sahibi alacaklılar, hacizlerin kesin hacze dönüşmedikçe satış isteyemeyeceklerinden bunlar hakkında İİK'nın 106. maddesinde yazılı satış isteme süreleri İİK'nın 108. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemez. Bu halde satış isteme süreleri ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten başlar.
Somut olayda borçluya ait menkullerin 24.11.2006 tarihinde ihtiyati haciz kararına dayalı olarak haczedildiği örnek ( 10 ) ödeme emrinin İstanbul Altıncı İcra Mahkemesi'nin 29.01.2007 tarih 2007/148 Esas, 2007/113 sayılı kararı ile iptal edildiği, bu karar sonrasında borçluya 26.06.2007 tarihinde yeniden ödeme emri tebliğ edildiği, ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten itibaren 1 yıllık yasal süre içinde alacaklı vekilinin 12.12.2007 tarihinde satış talebinde bulunduğu ve 16.06.2008 tarihinde satış avansını yatırdığı görülmektedir. Süresi içinde usule uygun satış talebi söz konusu olup, haciz düşmemiştir. Geçerli hacze dayalı olarak 11.09.2008 tarihinde yapılan menkul ihalesi usul ve yasaya uygun olup, başkaca ihalenin feshi nedeni görülmediğinden icra mahkemesinin ihalenin feshi talebinin reddi kararı usul ve kanuna uygundur. Dairemizce mahkeme kararının onanması yerine menkul haczinin düştüğü gerekçesi ile ihalenin feshi kararı verilmesine yönelik bozma kararı isabetsiz olup, alacaklı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 01.06.2009 tarih ve 2009/4192 Esas, 2009/11692 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nın 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 16.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.