BONO SENEDİN BONO VASFI EMRE MUHARRER SENET SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK KEŞİDECİ İSMİNİN SONRADAN DEĞİŞTİRİLMESİ KAMBİYO SENEDİ VASFI
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
                                    www.neohukuk.net
E. 2009/18786
K. 2010/1172
T. 20.1.2010
• BONO ( Bir Senedin Bono Vasfına Haiz Olabilmesi İçin Diğer Şartların Yanı Sıra Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adını ve Soyadını İhtiva Etmesi Gerektiği )
• SENEDİN BONO VASFI ( Haiz Olabilmesi İçin Diğer Şartların Yanı Sıra Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adını ve Soyadını İhtiva Etmesi Gerektiği )
• EMRE MUHARRER SENET ( Bir Senedin Bono Vasfına Haiz Olabilmesi İçin Diğer Şartların Yanı Sıra Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adını ve Soyadını İhtiva Etmesi Gerektiği )
• SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK ( Bonoda Lehdar Olarak Keşideci İsmi Yazılı İken Adın Üstü Çizilerek Sonradan İsim Değiştirilerek Takibe Konulduğu ve Üzerinde Keşideci Parafının Olmadığı - Değişikliğin Sonuç Doğurabilmesi Keşideci Onayına Bağlı Olduğu )
• KEŞİDECİ İSMİNİN SONRADAN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Sonuç Doğurabilmesi Keşideci Onayına Bağlı Olduğundan ve Senet Üzerinde de Herhangi Bir Onayı Bulunmadığı ve Borçlu Keşidecinin Kabulü de Olmadığı Dikkate Alındığında Yapılan Bu Değişiklik Yazılmamış Sayılacağı )
• KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Haiz Olabilmesi İçin Diğer Şartların Yanı Sıra Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adını ve Soyadını İhtiva Etmesi Gerektiği )
4721/m.585,688/5,690
2004/m.170/a
ÖZET : TTK'nun 688/5.maddesi gereğince bir senedin bono vasfına haiz olabilmesi için diğer şartların yanı sıra kime veya kimin emrine ödenecekse onun adını ve soyadını ihtiva etmesi gerekir. Somut olayımızda kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takibe dayanak teşkil eden bonoda önce lehdar olarak keşideci Y.K ismi yazılı iken adın üstü çizilerek sonradan S.K yazılarak takibe konulduğu üzerinde keşideci parafının olmadığı görülmektedir. Yapılan bu değişikliğin sonuç doğurabilmesi keşideci onayına bağlı olduğundan ve senet üzerinde de herhangi bir onayı bulunmadığı ve borçlu keşidecinin kabulü de olmadığı dikkate alındığında yapılan bu değişiklik yazılmamış sayılır. Bu durumda takip konusu bono kambiyo senedi vasfında olmadığından takibe konu yapılamaz.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : HUMK.nun 298.maddesi hükmü gereğince senet metninin ön kısmında yapılan değişikliklerin hüküm ifade edebilmesi keşidecinin onayına bağlıdır.
TTK.nun 688/5.maddesi gereğince bir senedin bono vasfına haiz olabilmesi için diğer şartların yanı sıra kime veya kimin emrine ödenecekse onun adını ve soyadını ihtiva etmesi gerekir.
Somut olayımızda kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takibe dayanak teşkil eden bonoda önce lehdar olarak keşideci Y... K... ismi yazılı iken adın üstü çizilerek sonradan S... K...yazılarak takibe konulduğu üzerinde keşideci parafının olmadığı görülmektedir. Yapılan bu değişikliğin yukarıda belirtilen yasa maddesi uyarınca sonuç doğurabilmesi için keşideci onayına bağlı olduğundan ve senet üzerinde de herhangi bir onayı bulunmadığı ve borçlu keşidecinin kabulü de olmadığı dikkate alındığında yapılan bu değişiklik yazılmamış sayılır. Bu durumda takip konusu bono kambiyo senedi vasfında olmadığından takibe konu yapılamaz. Mahkemece takibin İİK.nun 170/a maddesi uyarınca şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar vermek gerekirken, TTK.nun 690.maddesi aynı kanunun 585.maddesine atıf yapmadığından bir kimse poliçede olduğu gibi kendi emrine bono tanzim edemeyeceği gözardı edilerek kendi adına lehdar göstererek senet tanziminin mümkün bulunduğu gerekçe yapılmak sureti ile şikayetin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.