TAŞIYICININ SORUMLULUĞU HASARDAN TAŞIYICININ SORUMLU TUTULAMAMASI CMR KONVANSİYONU
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
                             www.neohukuk.net
E. 2008/8035
K. 2009/12507
T. 7.12.2009
• TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ( Hasarın Taşıyıcının Önlenmesine Olanak Bulunmayan Bir Sebepten İleri Gelmesi - Taşıyıcının Sorumlu Tutulamayacağı )
• HASARDAN TAŞIYICININ SORUMLU TUTULAMAMASI ( Hasarın Taşıyıcının Sonuçlarından Kaçınmasına Olanak Bulunmayan Bir Sebepten İleri Gelmesi )
• CMR KONVANSİYONU ( 17/2. Maddesi Uyarınca Hasarın Taşıyıcının Önlenmesine Olanak Bulunmayan Bir Sebepten İleri Gelmesi Halinde Taşıyıcının Hasardan Sorumlu Tutulamayacağı )
CMR Konvansiyonu/m. 17/2
ÖZET : Önleyemeyeceği bir sebepten ileri gelmesi halinde taşıyıcı hasardan sorumlu tutulamaz. Trafik kazasının kendi şeridinde ilerleyen araca başka bir aracın dorsesinin savrularak çarpması sonucu meydana geldiği ve davalı sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı anlaşıldığına göre, hasardan davalı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada ( Kadıköy Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesi )'nce verilen 27.03.2008 tarih ve 2007/305-2008/174 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirkete taşıma rizikolarına karşı sigortalı bulunan çamaşır makinaları için yedek parça emtiasının, davalı tarafından gerçekleştirilen Türkiye-İtalya taşıması sırasında uğradığı hasar bedelinin sigorta ettirene ödendiğini ileri sürerek, ( 22.547 ) YTL'nin temerrüt faiziyle birlikte davalıdan rücuen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
E... Sigorta A.Ş. vekili, davalı yanında davaya fer'i müdahale talebinde bulunmuştur.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, CMR Konvansiyonu'nun 17/2. maddesi uyarınca hasarın taşıyıcının önlenmesine ( sonuçlarından kaçınmasına ) olanak bulunmayan bir sebepten ileri gelmesi halinde, taşıyıcının hasardan sorumlu tutulamayacağı, dava konusu trafik kazasının davalıya ait aracın kendi şeridinde ilerlerken başka bir aracın dorsesinin savrularak çarpması sonucunda meydana geldiği ve davalı sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı, bu durumda meydana gelen hasardan davalı taşıyıcının anılan hüküm uyarınca sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ( ONANMASINA ), 07.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.