FİKRİ VE SINAİ HAKLAR ( Ref ve Men Davaları Gibi Tazminat Davalarında da Yetkili Mahkeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 66/Son ve HUMK'nun 21. Md.sine Göre Belirleneceği )
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
                             www.neohukuk.net
E. 2007/9264
K. 2008/12091
T. 3.11.2008
• TAZMİNAT DAVASI ( 5846 S. FSEK'nın 68. Md.sine Dayalı Tazminat İstemi - Yetkili Mahkeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 66/Son ve HUMK'nun 21. Md.sine Göre Belirleneceği )
• FİKRİ VE SINAİ HAKLAR ( Ref ve Men Davaları Gibi Tazminat Davalarında da Yetkili Mahkeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 66/Son ve HUMK'nun 21. Md.sine Göre Belirleneceği )
• YETKİLİ MAHKEME ( 5846 S. FSEK'nın 68. Md.sine Dayalı Tazminat İstemi - Yetkili Mahkeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 66/Son ve HUMK'nun 21. Md.sine Göre Belirleneceği )
5846/m.68
1086/m.9, 21
ÖZET : Dava, 5846 sayılı FSEK'nın 68. maddesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Ref ve men davaları gibi tazminat davalarında da yetkili mahkeme, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 'nun 66/son ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 21. maddesine göre belirlenir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada ( İstanbul İkinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi )'nce verilen 19.10.2006 tarih ve 2006/144- 2006/285 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin dergi yayıncısı olduğunu, müvekkilinin çalıştırdığı Göksel'in çektiği ve eser niteliğini haiz olan fotoğrafların dergide yayınlanmak üzere hazırlandığını, davalının izinsiz olarak kendi dergisinde bu fotoğrafları yayınlayarak müvekkilinin mali haklarını ihlal ettiğini ileri sürerek, FSEK'nın 68. maddesine dayalı olarak 3 kat tutarında toplam 1728 USD karşılığı 2.332.800 YTL'nin faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, süresinde yetki itirazında bulunarak HUMK'nın 9. maddesi uyarınca yetkisizlik kararı verilmesini, ayrıca davanın esastan reddini istemiştir.
Mahkemece, dosya kapsamına göre, FSEK'nın 66/5. maddesinde eser sahibinin ikamet ettiği yerde tecavüzün ref'i ve men davası açabileceği hüküm altına alınmış ise de, davanın niteliğinin farklı ve tazminata yönelik olduğu, yetkili mahkemenin HUMK'nın 9. maddesine göre davalının yerleşim yeri itibariyle İzmir Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle, yetki itirazının kabulü ile yetkisizlik kararı verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, 5846 sayılı FSEK'nın 68. maddesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, yazılı gerekçelerle HUMK'nın 9. maddesine dayalı yetkisizlik kararı verilmiştir.
FSEK'nın 66/son maddesinin sadece tecavüzün ref'i ve men dava türü için yetki düzenlemesi getirdiği, davanın bu nitelikte bir dava olmadığı, tazminat davası olduğu, HUMK'nın 9. maddesine dayalı yetki itirazının süresinde ve doğru yapıldığı sonucuna varılmıştır. Gerekçede atıf yapılan ( Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 1. Basım, sayfa 316 ) eserde, "Tazminat davalarında yetkili mahkeme, HUMK hükümlerine göre tayin edilir. FSEK'nın 66/5. maddesinde açılabileceği hükmü, tazminat davalarında uygulanmaz. Bu olanağın tazminat davalarında da tanınması yerinde olur. Bu imkan, Yargıtay'ın hukuku geliştirme görevi içinde de sağlanabilir" görüşüne yer verilmiştir. Doktrinde diğer bir eserde, ( Prof. Dr. Şafak N. Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara 1998, 2. Baskı, sayfa 308 ) "Ref ve men davasının ya davacının kendi ikametgahı mahkemesinde ya da davalının ikametgahı mahkemesinde, ya da haksız fiilin yani fikri haklara tecavüzün meydana geldiği yer mahkemesinde ( HUMK'nın 21 ) açılması mümkündür. Yetki bakımından kolaylık getiren FSEK'nın 66/son maddesinin, diğer davalarda da uygulanması yerinde olurdu" görüşü yer almaktadır. Dairemizin 29.11.2004 tarih ve 2379-11561 sayılı ilamında, bu tür bir tazminat davasında, anılan 66/son ve HUMK'nın 21. maddesinin yetki bakımından uygulanması gerektiği benimsenmiştir.
Somut olayda, davalının yayınladığı dergi kapağındaki bilgilerden derginin İstanbul'da da dağıtıldığı anlaşılmakta olup, haksız eylemin işlendiği yer itibariyle de mahkeme esasen yetkili olup, davacının ikametgahı da İstanbul'dadır.
Bu durumda, mahkemece, davalının yetki itirazının reddi ile davanın esasına girilmesi, iddia ve esasa ilişkin savunma üzerinde durulması, taraf delilleri toplanıp, uyuşmazlığın karara bağlanması gerekirken, yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına ( BOZULMASINA ), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 03.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.