İMAR UYGULAMASI BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
                             www.neohukuk.net
E. 2010/11031
K. 2010/15798
T. 27.9.2010
• İMAR UYGULAMASI ( Dava Dışı Kişilerce Açılan Dava Sonucu İptal Edilmesi - Bedele Dönüştürülen Davacı Payının Davalılar Üzerinde Kaldığı ve İptalin Dava Açmayan Kişiler Yönünden Sonuç Doğurmayacağı/Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
• BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY ( İmar Uygulaması Sırasında Dava Dışı Kişilerce Açılan Dava Sonucu İptal Edilmesi - Davacı Payının Davalılar Üzerinde Kaldığı ve İptalin Dava Açmayan Kişiler Yönünden Sonuç Doğurmayacağı/Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
3194/m. 13, 18
ÖZET : Dava, imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payı nedeniyle davacılar lehine tesis edilen ipotek bedelinin arttırılması istemine ilişkindir. İmar uygulaması dava dışı kişiler tarafından açılan dava sonucu iptal edilmiş ise de, davacının payının davalılar üzerinde kaldığı ve ayrıca iptalin dava açmayan kişiler yönünden sonuç doğurmayacağı gözetilerek davanın esası hakkında bir karar verilmelidir.
DAVA : Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payı nedeniyle davacılar lehine tesis edilen ipotek bedelinin arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın konusuz kaldığından reddine dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payı nedeniyle davacılar lehine tesis edilen ipotek bedelinin arttırılması istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
Yapılan incelemede; imar uygulaması sonucu davacılar payının, davalıların payına ilave edilerek davalıların ipotek borçlusu yapıldığı anlaşılmıştır.
Her ne kadar imar uygulaması dava dışı üçüncü kişiler tarafından açılan iptal davası sonucu iptal edilmiş ise de; davacıların payının davalılar üzerinde kaldığı, ayrıca imar uygulamasının iptalinin dava açmayan kişiler yönünden sonuç doğurmayacağı hususları gözetilerek, işin esası hakkında hüküm kurulması gerekirken, yazılı nedenlerle davanın reddine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyize başvurma harcının Hazine'ye irad kaydedilmesine ve temyiz harcının istenildiğinde iadesine, 27.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.