KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN PARSELLER İMAR UYGULAMASININ İPTALİ
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
                    www.neohukuk.net
E. 2010/11412
K. 2010/15473
T. 21.9.2010
• KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Belediyece Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldükten Sonra Verilen Parsellerin Mevcudiyeti Araştırılıp Davacının Kullanımını Engelleyen Bir Durum Varsa Hükmedilmesi Gereği )
• DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN PARSELLER ( Mevcudiyeti Araştırılıp Davacının Kullanımını Engelleyen Bir Durum Varsa Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedeline Hükmedilmesi Gereği - İmar Uygulamasının İptali )
• İMAR UYGULAMASININ İPTALİ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Belediyece Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldükten Sonra Verilen Parsellerin Mevcudiyeti Araştırılıp Davacının Kullanımını Engelleyen Bir Durum Varsa Hükmedilmesi Gereği )
3194/m. 13, 18
ÖZET : Kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili istenmiştir. Davalı Belediyece düzenleme ortaklık payı düşüldükten sonra verilen parsellerin fiilen mevcut olup olmadığı araştırılıp, sonucuna göre davacının kullanımını engelleyen bir durum varsa karşılığına hükmedilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, idari yargı görevli olduğundan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan delil ve belgelerden davacının taşınmazına karşılık düzenleme ortaklık payı düşüldükten sonra 6220 Ada 7 ve 6233 Ada 2 nolu parsellerden pay verildiği anlaşılmış ise de; Bursa Yıldırım Kaymakamlığı Birinci Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 11.02.2010 tarihli yazısından; "İmar uygulamasının iptaline karar verilmiş ise de, geri dönüşüm işlemi henüz ikmal edilmemiş olduğu" bildirildiğinden, davacının taşınmazına karşılık olarak verilen parsellerin fiilen mevcut olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre arz üzerinde davacının kullanımını engelleyen bir durum var ise karşılığına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazine'ye irad kaydedilmesine, 21.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.