MUHTARLARIN KAMU GÖREVLİSİ STATÜSÜ SENDİKANIN KAPATILMASI DAVASI GÖREVLİ MAHKEME
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
                           www.neohukuk.net
E. 2009/8800
K. 2010/8447
T. 12.7.2010
• MUHTARLARIN KAMU GÖREVLİSİ STATÜSÜ ( Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Uygulaması Kapsamında Kurulan Sendikanın Kapatılmasına İlişkin Davaya İş Mahkemesinde Bakılacağı/Görev )
• SENDİKANIN KAPATILMASI DAVASI ( Köy ve Mahalle Muhtarlarının Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Uygulaması Kapsamında Kurdukları - Davaya Bakma Görevinin İş Mahkemesine Ait Olduğu )
• GÖREVLİ MAHKEME ( Köy ve Mahalle Muhtarlarının Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Uygulaması Kapsamında Kurdukları Sendikanın Kapatılması Davası - İş Mahkemesinde Bakılacağı )
4688/m. 2, 3, 6/7
ÖZET : Köy ve mahalle muhtarlarının da kamu görevlisi statüsünde olduklarının kabulü gerektiğinden, 4688 sayılı Kanun uygulaması kapsamında kurulduğu anlaşılan davalı sendikanın kapatılmasına ilişkin davaya bakma görevi iş mahkemesine aittir.
DAVA : Davacı Ankara Valiliği vekili tarafından, davalı Türkiye K... ve M... M... Sendikası aleyhine 24.12.2007 gününde verilen dilekçe ile davalı sendikanın kapatılmasının istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25.03.2009 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, Köy ve Mahalle Muhtarları tarafından kurulan davalı sendikanın kapatılması isteğine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 2. maddesi ile "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." biçiminde düzenleme yapılmıştır. Aynı Yasa'nın 3. maddesinde ise "Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır. Kanundaki bu tanımlama şekline göre Köy ve Mahalle Muhtarlarının da kamu görevlisi statüsünde olduklarının kabulü gerekir. Bu nedenle 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uygulaması kapsamında kurulmuş olduğu anlaşılan davalı sendikanın kapatılmasına ilişkin davaya bakma görevi aynı Yasa'nın 6/7. maddesi uyarınca iş mahkemesine aittir. Bu itibarla görev yönünden dava dilekçesinin reddedilmesi gerekirken, yerel mahkemece işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle ( BOZULMASINA ), bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 12.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.