HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT TAŞINMAZDA EKİLİ BULUNAN ÜRÜNE VERİLEN ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
                            www.neohukuk.net
E. 2009/6886
K. 2010/3810
T. 1.4.2010
• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Asıl İşveren Olan BOTAŞ Gözetim ve Denetim Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Yüklenicinin Davacıya Verdiği Zarardan Davalı Şirket İle Birlikte Sorumlu Tutulması Gerektiği )
• TAŞINMAZDA EKİLİ BULUNAN ÜRÜNE VERİLEN ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Asıl İşveren Olan BOTAŞ Gözetim ve Denetim Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Yüklenicinin Davacıya Verdiği Zarardan Davalı Şirket İle Birlikte Sorumlu Tutulacağı )
• İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Taşınmazda Ekili Bulunan Ürüne Verilen Zararın Ödetilmesi İstemi - Asıl İşveren Olan BOTAŞ Gözetim ve Denetim Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Yüklenicinin Davacıya Verdiği Zarardan Davalı Şirket İle Birlikte Sorumlu Tutulacağı )
818/m.41,51
ÖZET : Dava, tapulu taşınmaza el atılarak, taşınmazda ekili bulunan ürüne verilen zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Asıl işveren olan BOTAŞ gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediğinden, yüklenicinin davacıya verdiği zarardan, davalı şirket ile birlikte sorumlu tutulmalıdır.
DAVA : Davacı Zeki vekili tarafından, davalı G... İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve diğeri aleyhine 07.03.2007 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.07.2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı ve davalı G... İnş. Ltd. Şti. vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Tarafların diğer temyiz itirazına gelince; dava, tapulu taşınmaza el atılarak, taşınmazda ekili bulunan ürüne verilen zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, davalılar arasında yapılan sözleşme gereğince sorumluluğun davalı yüklenici G... İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.'ye ait olduğu gerekçesiyle davalılardan BOTAŞ hakkındaki istem husumet yönünden reddedilmiş; diğer davalı G... İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkındaki istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davacı ile davalılardan G... İnşaat Ltd. Şti. tarafından temyiz olunmuştur.
Dosya içeriğinden, davacı adına kayıtlı olan dava konusu 10 parsel sayılı taşınmazın bir bölümünün, boru hattı yapılması amacıyla davalılardan BOTAŞ tarafından kamulaştırıldığı, yüklenici olan diğer davalı şirketin, boru hattı yapımı sırasında, kamulaştırma kapsamı dışında kalan ve "korunga" ekili bulunan taşınmazın tamamına zarar verdiği anlaşılmaktadır.
Davalılar arasında yapılan iş sözleşmesinin 33.8.1 ve 33.8.2. maddelerinde davalılardan BOTAŞ'ın, diğer davalı yükleniciyi denetim ve gözetim görevi bulunduğuna ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Ayrıca davalı BOTAŞ, işin sahibi olarak da davacının uğradığı zarardan sorumludur.
Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, davalılardan BOTAŞ'ın da diğer davalı Şirket ile birlikte, davacının uğradığı zarardan sorumlu tutulması gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle, yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenlerle temyiz eden taraflar yararına ( BOZULMASINA ), tarafların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden taraflardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 01.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.