ÖDEME EMRİNE İTİRAZ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ALACAĞIN KESİNLEŞMESİ
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
                         www.neohukuk.net
E. 2010/13516
K. 2010/17283
T. 25.10.2010
• ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Yedi Günlük Süresi Geçtikten Sonra - Alacak Kesinleşmiş Olduğundan Alacaklının İtirazın İptali Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Alacaklının Açmakta Hukuki Yararı Bulunmaması - Yedi Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra Borca İtiraz/Alacağın Kesinleşmiş Olduğu )
• ALACAĞIN KESİNLEŞMESİ ( Yedi Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra Borca İtiraz - Alacaklının İtirazın İptali Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )
2004/m. 62, 66, 67
ÖZET : Yedi günlük itiraz süresi geçtikten sonra borca itiraz edildiğine göre, takip kesinleşmiştir. İtiraz edilmeyen alacak kesinleşmiş olduğundan, alacaklının itirazın iptali davasını açmakta hukuki yararı bulunmamaktadır.
DAVA : Dava dilekçesinde 3.725,66 TL için yapılan ilamsız icra takibine vaki haksız itirazın iptaline takibin devamına %40 icra inkar tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR : Davada, davalının satın aldığı akaryakıt bedelini ödemediği ileri sürülerek 3.725,66 TL için yapılan takibe vaki haksız itirazın iptali istenilmiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, süresinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 62. maddesine göre; "İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur."
Süresi içinde ödeme emrine yapılan itiraz ile icra takibi kendiliğinden durur ( İİK mad. 66 ). İtiraz ile duran takibe devam edilebilmesi için, alacaklının itirazı ya mahkemede iptal ettirmesi ( İİK mad. 67 ) veya İcra Hakimliği'nde kaldırtması ( İİK mad. 68-68 a ) gerekir.
Somut olayda, ilamsız takibe ilişkin ödeme emri borçluya 06.04.2009 günü tebliğ edilmiş olup, borçlu yedi günlük itiraz süresini geçirdikten sonra 14.04.2009 tarihli dilekçe ile borca itiraz ettiğinden, takip kesinleşmiştir. Bu durumda, itiraz edilmeyen takip kesinleşmiş olmakla, alacaklının itirazın iptali davası açmakta hukuki yararı bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.10.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.