Davalı SGK'nın Harçtan Muaf Olduğu Gözetildiğinde Dava Açılırken Davacı Tarafından Yatırılan Maktu Harç Her Halükarda Dava Sonunda Alınması Gereken Karar ve İlam Harcının Tamamını Karşıladığı - İkmali Gereken Harç Bulunmadığı

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/10-550

K. 2010/561

T. 3.11.2010

• ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI ( Davalı SGK'nın Harçtan Muaf Olduğu Gözetildiğinde Dava Açılırken Davacı Tarafından Yatırılan Maktu Harç Her Halükarda Dava Sonunda Alınması Gereken Karar ve İlam Harcının Tamamını Karşıladığı - İkmali Gereken Harç Bulunmadığı )

 

• HARÇTAN MUAFİYET ( Ödeme Emrinin İptali Davası - Davalı SGK'nın Harçtan Muaf Olduğu Gözetildiğinde Dava Açılırken Davacı Tarafından Yatırılan Maktu Harç Her Halükarda Dava Sonunda Alınması Gereken Karar ve İlam Harcının Tamamını Karşıladığı )

 

• KARAR VE İLAM HARCI ( Davalı SGK'nın Harçtan Muaf Olduğu Gözetildiğinde Dava Açılırken Davacı Tarafından Yatırılan Maktu Harç Her Halükarda Dava Sonunda Alınması Gereken Karar ve İlam Harcının Tamamını Karşıladığı - İkmali Gereken Harç Bulunmadığı )

 

6183/m.58

 

 

506/m.80

 

 

ÖZET : Davacı

, prim borçlan nedeniyle 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan takip kapsamında gönderilen ödeme emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir. Eldeki davada davalı SGK'nın harçtan muaf olduğu gözetildiğinde, dava açılırken davacı tarafından yatırılan maktu harç, her halükarda Harçlar Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca dava sonunda alınması gereken karar ve ilam harcının tamamını karşılamakla, ikmali gereken harç bulunmadığı gibi; sonuçta hükmedilecek bakiye karar ve ilam harcı da bulunmadığından mahkemenin bu yöndeki direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, yerindedir.

 

DAVA : Taraflar arası

ndaki "ödeme emrinin iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ( Kadıköy Üçüncü İş Mahkemesi )'nce davanın kabulüne dair verilen 09.09.2008 gün ve 2008/550-338 E.-K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi'nin 16.03.2010 gün ve 2008/20178 esas, 2009/3732 sayılı ilamı ile;

 

( ... Davacı

, İ... Yayıncılık A.Ş.'nin 1999/8-2001/2 aylarına ilişkin prim borçlan nedeniyle 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan takip kapsamında gönderilen ödeme emrinin iptaline karar verilmesini istemiş, mahkemece, maktu harç alınmak suretiyle yapılan yargılama sonucunda; davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

506 sayı

lı Kanun'un 80. maddesi; prim borçlarından dolayı tüzel kişilerin üst düzey yönetici ve yetkililerinin Kuruma karşı işveren tüzel kişiyle birlikte müteselsil sorumluluklarını düzenlemiş, 3917 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile yapılan düzenleme sonrasında ise, Kurum alacaklarının takibinde 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda, davanın yasal dayanağı 6183 sayılı Kanun'un 58. maddesi olup, ödeme emrinin iptaline yönelik davanın "menfi tespit" niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 27.02.2008 gün ve 2008/21-139-204; 03.10.2007 gün ve 2007/21-623-717; 26.04.2006 gün ve 2006/21-198-249 sayılı Kararları ). Hal böyle olunca; davanın nispi harca tabi tutulması zorunludur.

 

Harçlar Kanunu harcı

n alınmasını ve tamamlanmasını, yanların isteklerine bırakmamış, bu yönün mahkemece kendiliğinden ( re'sen ) gözetilmesi gerekeceğini hükme bağlamış, 32. maddesinde, "Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağı" öngörülmüştür. Bu nedenle, nispi harcın tahsil edilmesi ve bu noksanlığın giderildiği takdirde davaya devam edilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek, işin esası bakımından hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.