Kambiyo hukukundan kaynaklanan haklarını yitiren bonolara vade tarihinden itibaren faiz talep edilemez.
T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 19
 
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
KARAR : Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı aleyhine bonolara dayalı olarak girişilen ilamsız icra takibinin itiraz sonucu durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibinin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
 
Davalı, davacıya 600,00 TL borcunun bulunduğunu başkaca bir borcunun olmadığını, bonolardaki keşideci imzasının kendisine ait olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
 
Mahkemece yapılan yargılama ve alınan Adli Tıp Raporu doğrultusunda, icra takibine konu bonolardaki borçlu imzalarının davalının eli ürünü olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
 
Dava konusu bonoların vade tarihleri gözetildiğinde takip tarihi itibariyle zamanaşımına uğramış oldukları anlaşılmaktadır. Zamanaşımına uğrayan bonolar nedeni ile kambiyo hukukundan kaynaklanan haklar yitirilir ise de, taraflar arasında temel ilişki bulunması halinde bonolar yazılı delil başlangıcı olarak değerlendirilebilir ve böyle bir durumda alacaklının alacağını ( tanık dahil ) her türlü delille kanıtlaması mümkündür.
 
Somut olayda, dava konusu bonolarda davalı keşideci, davacı ise lehdar durumunda olup, aralarında temel ilişki bulunduğunun kabulü gerekir. O halde mahkemece ispat külfetinin davacıda olduğu gözetilerek davacıya alacağını kanıtlama olanağı tanınmak suretiyle toplanacak deliller hep birlikte değerlendirilerek varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, ispat külfetinin tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
 
Öte yandan zamanaşımına uğradığından kambiyo hukukundan kaynaklanan haklarını yitiren bonolara vade tarihinden itibaren faiz talep edilemez. Dosya kapsamı itibariyle davacı yanca takip tarihinden önce 818 Sayılı BK'nun 101. maddesi ( 6098 Sayılı TBK.nun 117 md ) uyarınca temerrüt ihtarı çekildiği de iddia ve ispat edilmediğinden mahkemece asıl alacağa takipten itibaren ve talep de gözetilerek faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
 
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, ...... gününde oybirliğiyle karar verildi.