TÜRK BAYRAĞINI YIRTMAK MÜKERRER İDDİANAMENİN İADESİ

T.C.
Yargıtay
Ceza Dairesi 9

Tarih 23.12.2009
Esas No 2009/18959
Karar No 2009/12913

TÜRK BAYRAĞINI YIRTMAK MÜKERRER İDDİANAMENİN İADESİ
 
 
İçerik
Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 23/07/2009 tarihli ve 2009/3196 soruşturma, 2009/1405 esas, 2009/541 sayılı iddianamenin, iddiaya konu olayın daha önce aynı konuda açılan davaya ilişkin 03/05/2007 tarihli iddianamedeki olayla aynı olduğundan bahisle iadesine dair, ...2. Asliye Ceza Mahkemesinin 31/07/2009 tarihli ve 2009/264 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, ...2 Ağır Ceza Mahkemesinin 12/08/2009 tarihli ve 2009/786 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;
 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170/3. maddesinde iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanun'un 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, iddianamenin iadesi sebepleri arasında aynı olaya ilişkin mükerrer iddianame düzenlenmesinin sayılmadığı gibi, Türk Bayrağını yırtmak eylemi sebebiyle 03/05/2007 tarihli iddianamede şüphelinin cezalandırılması talebi bulunmadığı cihetle, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 05.10.2009 gün ve 55666 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30.09.2009 gün ve 238091 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla
 
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
 
Şüpheli hakkındaki ...2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/187 esas numarasında kayıtlı bulunan davaya esas 03.05.2007 tarihli iddianame de Türk bayrağını aşağılamak suçuna ilişkin fiile açıkça yer verildiği, iddianamede bu suça ilişkin olarak bir sevk maddesi yazılmamış olsa da mahkernelerin CMK'nın 225. maddesi uyarınca iddianamede gösterilen fiil ile bağlı oldukları, şüpheli hakkında sonradan düzenlenen 23.07.2009 tarihli
 
iddianameyle Türk bayrağını aşağılamak suçuna ilişkin olarak aynı fıilden dolayı mükerrer dava açıldığı, CMK'nın 147. maddesinde gösterilen iddianamenin iadesi nedenleri arasında davanın mükerrer olması hususunun
bulunmadığı, aksine CMK'nın 223/7. maddesinde aynı sanık hakkında aynı fiil nedeniyle önceden açılmış bulunan bir davanın varlığının davanın reddi sebebi olarak gösterildiği, CMK 223/1. maddesi uyarınca hüküm niteliğinde
 
 olan "ret, kararının verilebilmesi için öncelikle iddianamenin kabul edilmesinin gerektiği gözetilerek kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran bu sebeplerle yerinde görüldüğünden, ...2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.08.2009 tarih ve 2009/786 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 23.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.