TÜRK BAYRAĞINI AŞAĞILAMA SUÇU BAYRAĞIN ÜZERİNE OTURMAK

.C.
Yargıtay
Ceza Dairesi 9

Tarih 13.10.2011
Esas No 2009/17434 
Karar No 2011/27941

TÜRK BAYRAĞINI AŞAĞILAMA SUÇU BAYRAĞIN ÜZERİNE OTURMAK
 
 

İçerik
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kurulan hükme ilişkin olarak;
 
1412 sayılı CMUK'nın 305. maddesindeki temyiz sınırı ve hükmolunan adli para cezasının miktarı karşısında hükmün kesin olması nedeniyle sanık müdafiinin temyiz isteminin CMUK'nın 317. maddesi gereğince (REDDİNE ),
 

2-Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
 
3-Türk Bayrağını aşağılama suçundan kurulan hükme ilişkin temyize gelince;
 
Sanığın otomobilinin arka koltuğuna Türk Bayrağını sererek araca binen kişilerin üzerine oturmalarına sebebiyet verme şeklinde gerçekleştirdiği eyleminin TCK'nın 300/1. maddesinde belirtilen suçu oluşturmayıp 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 7/1 ve 8/2. maddelerinde belirtilen kabahati oluşturduğu, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
 

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 13.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.