KÖMÜR OCAĞINDA İŞ KAZASINA SEBEBİYET, TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2012/7568
Karar: 2012/9354
 
Taksirle patlama sonucu ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan sanıklar M... ve Me...'ın mahkumiyetine; sanık G...'in beraatine ilişkin hükümler Sanık M... ve müdafii, sanık Me... müdafii, katılan A... tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Sanıklar hakkında kurulan beraat ve mahkumiyet hükümlerine yönelik müşteki A... tarafından yapılan temyiz isteminin incelenmesinde;

Müşteki A..., ...Asliye Ceza Mahkemesince 12.12.2003 tarihli celsede alınan beyanında sanıklardan şikayetçi olmadığını beyan ettiği, görevsizlik kararından sonra yapılan yargılamada şikayetçi olduğunu beyan etmiş ise de, önceki vazgeçmesi nedeniyle davaya katılamayacağı anlaşıldığından hükmü temyiz hakkının bulunmaması nedeniyle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMK’nın 317. maddesi uyarınca müştekinin temyiz isteminin REDDİNE,

2- Sanıklar M... ve Me... hakkındaki hükümlere yönelik sanıklar müdafilerinin temyiz istemlerinin incelenmesine gelince;
 

Hükmedilen cezanın süresi itibariyle sanık M...'ın duruşma isteminin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi ile halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 318. maddesi gereğince REDDİNE karar verilerek yapılan incelemede;

TCK'nın 383. maddesindeki suçun oluşabilmesi için infilaka sebebiyet verecek maddenin bizatihi infilak edici nitelikte olması gerekir. Dava konusu olayda ise kömür ocağının işletilmesinde Kanunun öngördüğü güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan gazın patlamasıyla gelişen olayda taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçu oluşmuş olup, mahkemenin uygulamasının yerinde olduğunun kabulüyle, tebliğnamenin düşüncesine çoğunluk olarak işitirak edilmemiştir.

Ancak;

Sanıkların duruşmada gözlemlenen durumlarına göre haklarında TCK'nın 59. maddesinin uygulandığı, zararların tamamına yakınının icra yoluylada tahsil edildiği ve kusur durumları da nazara alınarak, sanıklar hakkında 647 sayılı Kanunun 4. maddesinin uygulanması gerekirken, suçun işlenmesindeki özellikler, ölü ve yaralı sayısı gerekçe gösterilerek, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmemesi,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak suç vasfı yönünden oyçokluğuyla diğer yönlerden ise oybirliğiyle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesiyle halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.04.2012 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY:

Olay tarihide, sanıkların sorumlu oldukları kömür ocağında biriken metan gazı ölçümü yapılmadan ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmadan, kömür çıkartmak için patlatılan ve kimyasal özellikleri itibariyle patlayıcı madde niteliğindeki dinamitin ocaktaki metan gazı ve hava karışımını etkilemesiyle oluşan grizu patlaması sonucu ocak içerisinde ölüm meydana geldiği ve olayda taksirle infilak sonucu ölüme neden olan sanıkların eylemlerinin bu haliyle 765 sayılı TCK'nın 383/2. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve inceleme tarihi itibariylede 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. maddesindeki zamanaşımı gerçekleştiğinden çoğunluk görüşüne katılmamaktayız.