GRİZU PATLAMASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT
GRİZU PATLAMASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT
 

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/9505
KARAR: 2013/17722

Davacı, murisi, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacılar ve davalılardan Ş... Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kanuni gerektirici nedenlere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, sigortalının iş kazasından vefat etmesi nedeniyle hak sahiplerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
 

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada, davacıların maddi tazminat istemlerinden feragat etmeleri nedeniyle her iki davalı yönünden maddi tazminat davasının reddine, davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulü ile davacı anne ve baba için ayrı ayrı 20.000,00 TL, davacı kardeş için 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı Ş... Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’den tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiştir.

Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; davalı Ş... Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin ...İli ...İlçesi ...mevkiinde bulanan linyit maden kömürü ocağının işletilmesini Rödövans Sözleşmesi ile davalı Ö... Madencilik Nak. ve Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ ye verdiği, davacılar murisi sigortalının davalı Ö... Madencilik Nak. ve Turizm San. ve Tic. A.Ş. işçisi olarak ocakta çalışmakta iken, grizu patlaması sonucu vefat ettiği, hükme esas 17.12.2011 tarihli bilirkişi kusur raporunda olayın meydana gelmesinde davalı Ş... Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin % 30, davalı Ö... Madencilik Nak. ve Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin % 50 oranında kusurlu bulunduklarının, % 20 oranında kaçınılmazlık faktörünün etkisi bulunduğunun, müteveffa işçinin kusurunun bulunmadığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda davalılar arasında düzenlenen Rödövans Sözleşmesinde davalı Ş... Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin sahibi olduğu maden ocağının işletilmesini hukuku ve mülkiyeti uhdesinde kalmak kaydıyla 2 yıl süre ile sahada bulunan taşınır ve taşınmaz mallar ile tesisleri kira karşılığında kullanmasına izin vererek ve kendisinin atamak zorunda olduğu teknik nezaretçiyi temin etmesi ile daimi nezaretçi bulundurması kaydıyla davalı Ö... Madencilik Nak. ve Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ ye vermesi nedeniyle davalılar arasında kurulan hukuki ilişkinin asıl-alt işveren ilişkisi olarak değerlendirilmesi mümkün değil ise de, davalı ruhsat sahibi Ş... Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin teknik denetleme ve müdahale yetkisi bulunmasına rağmen ocakta gereken kontrol ve denetimleri yaparak alınması gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaması nedeniyle dava konusu olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğundan hükme esas alınan kusur bilirkişi raporunun oluş şekline uygun olduğu kabul edilmesi ile gerekçede sehven davalı Ö... Mad. ve Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin % 70, davalı Ş... Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin % 30 oranında kusurlu olduklarının kabul edildiğinin belirtilmesi de bozma nedeni yapılmamıştır.

Ancak, hüküm altına alınan tazminat miktarı üzerinden hesaplanan karar ve ilam harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye harç tutarının davalıdan tahsiline karar verilmesi isabetli ise de, davacılar tarafından yatırılan peşin harcın davacılara iadesi yönünde karar verilmemesi doğru olmamıştır.

Mahkemece bu maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan, yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, HMK'nın geçici 3. maddesi delaletiyle HUMK’nun 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Hüküm fıkrasının 2/2. bendinden sonra gelmek üzere;

"Davacılar tarafından ödenen 341,55 TL peşin harcın davalı Ş... Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’den tahsili ile davacılara ödenmesine ” rakam ve sözcüklerinin yazılması ile hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden davalı Ş... Madencilik San. Ve Tic. A.Ş'ye yükletilmesine,
01.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi