TRAFİK KAZASI YAPAN KUSURLU ŞOFÖRE TRAFİK EĞİTİMİ ALMA CEZASI TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMAMASINA KARAR VERİLEBİLECEK HALLER
YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2012/
Karar : 2013/...
Tarih  13.03.2013
TRAFİK KAZASI YAPAN KUSURLU ŞOFÖRE TRAFİK EĞİTİMİ ALMA CEZASI TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMAMASINA KARAR VERİLEBİLECEK HALLER
 
Taksirle yaralama suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
 
TCK'nın 53/6. maddesi uyarınca sürücü belgelerinin geri alınmasına karar verilmemesi mahkemenin takdirinde olduğundan bozma nedeni yapılmamış; TCK'nın 62. maddesinin uygulanıp uygulanmaması yönünden 5237 sayılı TCK'da hakime geniş bir takdir yetkisi tanınmış taktiri indirim nedenleri ise örnekseme yoluyla sayılmış, ancak bu hallerin sınırlı olmadığı tamamının sayılmasının da mümkün olmayacağı nazara alınarak benzer durumların da bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade açısından bu husus "gibi" şeklinde ifade edilmiş, 765 sayılı TCK'nın 59. maddesinden farklı olarak, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilen hususların kararda gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Anılan hüküm uyarınca taktiri indirim nedeni uygulandığında, hangi nedenlerle bu müessesenin uygulandığı kararda gösterilecek, uygulanmadığı takdirde ise fiili taktirin bu yönde olduğu kabul edilecek ve bu husus ancak gösterilen gerekçenin yasal ve yeterli olmaması veya fiili taktirin uygulanan diğer müesseler karşısında hukuka aykırılık oluşturduğu yada dosya kapsamı itibariyle açıkça kanuna aykırı olduğunun saptanması halinde bozma nedeni oluşturacaktır. Mahkemece, olayda takdiri indirim nedenlerinin bulunmadığı kabul edilerek sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin uygulanmamasına karar verilmiş olup, bu takdirde dosya kapsamına bir uyumsuzluk veya açık bir hukuka aykırılık bulunmadığından, tebliğnamedeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir.
 
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
 

1- Sanıklar hakkında verilen cezaların ertelenmesine ve bir yıl denetim süresi belirlenmesine, bu denetim süresi içinde sanıkların trafik kuralları konusunda bir yıl süre ile eğitim almak ve aldıkları eğitimi en az yüz sayfalık metinler halinde ibraz etmekle yükümlü kılınmalarına karar verildiği, TCK'nın 51/4-a maddesinde denetim süresi içerisinde ancak bir meslek sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla bir eğitim programına devam etmesinin öngörüldüğü gözetilmeksizin yazılı şekilde maddede yer almayan bir yükümlülüğe hükmedilmesi,

2- Sanıklar hakkında hükmedilen ceza ertelenmesine ve erteleme sonrası denetim süresiyle birlikte denetim süresinin koşulları da belirtilmesine rağmen, uygulanması gereken kanun maddelerinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine aykırı davranılması,
 

Kanuna aykırı olup, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün belirtilen nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 13.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.