İŞÇİ İKRAMİYESİ VE TOPLU SÖZLEŞME FARKININ HACZEDİLEBİLECEĞİ
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2012/......
KARAR: 2013/.....
 
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
www.neohukuk.net

İcra müdürlüğünce 3.kişi Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na yazılan 14.06.2011 tarihli yazı ile borçlunun maaşının ¼’üne, ikramiye alacaklarının tamamı üzerine haciz konulduğu anlaşılmıştır. Borçlu çalışan işçi olup, haczedilmezlik şikayeti hakkında 4857 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasasının 93.maddesi ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli maaşları hakkında olup, olayda uygulama yeri yoktur.

4857 Sayılı Kanun’un 35.maddesine göre işçinin almakta olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Aynı Yasa’nın 32.maddesi gereğince de ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur.

Somut olayda, şikayetçi hakkında yapılan takibin kesinleşmesi üzerine çalıştığı kuruma yazılan müzekkere ile ücret ve diğer ödemelerinin haczinin istendiği görülmüştür.
Bu nedenle mahkemece 4857 Sayılı Kanun’un 35.maddesine göre inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken olayda uygulama yeri olmayan 5510 Sayılı Yasa uyarınca haczin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.