İŞÇİ ALACAĞI YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI MATBU VEKALET ÜCRETİ ASIL ALACAĞI GEÇEMİYECEĞİ KANUN YARARINA BOZMA

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 7

Tarih 16.05.2013
Esas No 2013/.....
Karar No 2013/....
 
İŞÇİ ALACAĞI YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI MATBU VEKALET ÜCRETİ ASIL ALACAĞI GEÇEMİYECEĞİ KANUN YARARINA BOZMA
 

Özet
Somut olayda, asıl alacak miktarı 864,80 TL olup mahkemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/2 ve 12. maddelerine göre icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen 400,00 TL maktu avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde fazla avukatlık ücretine hükmedilmesi hatalı olup bozma nedenidir
www.neohukuk.net


İçerik
Davacı Recep Al ile davalı SÖ-ŞA Petrol Örn. San. Tic. Ltd. Şti. arasındaki davada, Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) miktarı itibarı ile kesin olan 14/9/2012 gün ve 2011/324 Esas, 2012/408 Karar sayılı kararının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12/2/2013 gün ve 2013/22970 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm belgeler okunup gereği görüşüldü;
 

Davacı, davalı işyerinde 9/1/2002-9/6/2007 tarihleri arasında aşçı olarak çalıştığını, bu sürede yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığını iddia ederek yıllık ücretli izin alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı şirket vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
 

Mahkemece, davanın kabulü ile 864.80 TL yıllık ücretli izin alacağının davalıdan tahsiline ve ayrıca 1.200,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine miktar itibariyle kesin olarak karar verilmiştir.

Yargıtay C.Başsavcılığı, davacı vekili yararına hükmedilen avukatlık ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi gereğince 400,00 TL olması gerekirken 1.200,00 TL olarak hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek hükmün HUMK 427/6 maddesi gereğince kanun yararına bozulmasını talep etmiştir.
 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesine göre "Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
 
Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez."
 
Somut olayda, asıl alacak miktarı 864,80 TL olup mahkemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/2 ve 12. maddelerine göre icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen 400,00 TL maktu avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde fazla avukatlık ücretine hükmedilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
 

Bu nedenle Yargıtay C.Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği tebliğname yerinde görülmekle, Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 14/9/2012 tarih ve 2011/324 Esas, 2012/408 Karar sayılı kararının hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere 6100 sayılı HMK. 363 maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, dosyanın gereği için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 16/5/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.