İHTİYATİ HACİZ İÇİN ÇEKİN İBRAZ EDİLMESİ ŞART DEĞİLDİR

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 11

Tarih 24.06.2013


İHTİYATİ HACİZ İÇİN ÇEKİN İBRAZ EDİLMESİ ŞART DEĞİLDİR
 
İçerik
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Kızıltepe 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 23.2.2012 tarih ve 2012/15-2012/15 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen ( alacaklı ) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K. E. O. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:
KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haciz talep eden tarafından müvekkilleri hakkında 145,914,93 TL'lik 10.10.2011 keşide tarihli çek sebebiyle ihtiyati haciz talep edildiğini ve mahkemece iş bu talebin kabul edildiğini, ancak, isteme konu çekin arkasının yazılmamış olduğunu, bu sebeple kambiyo senedi vasfında bulunmadığını ve çekin keşide yerinin Ceyhan olduğu için mahkemenin yetkili bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
 

İhtiyati haciz isteyen vekili, yapılan itirazın yersiz olduğunu savunarak itirazın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, çekin muhatap bankaya ibraz edilmediği, bu sebeple çekin kambiyo niteliği vasfını taşımadığı, bu haliyle para borcu söz konusu olduğu ve B.K. 73'e göre alacaklının kendi ikametgahında takip başlatabileceği gerekçesiyle yetki itirazının reddine, ancak çek borçlarına karşı ihtiyati haciz istenebilmesi için çekin üzerinde süresinde ibraz edildiği halde ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanın bulunması veya alacaklının ödememe protestosu çekmiş olması gerektiği, somut olayda bu şartların yerine getirilmediği gerekçesiyle 23.2.2012 tarih 2012/15 D.İş esas 2012/15 değişik iş karar numaralı ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
 
Kararı ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.
 
Talep ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına dair olup, mahkemece, çek borçlarına karşı ihtiyati haciz istenebilmesi için çekin üzerinde süresinde ibraz edildiği halde ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanın bulunması veya alacaklının ödememe protestosu çekmiş olması gerektiği, somut olayda bunların gerçekleşmediği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
 

Ancak, İ.İ.K.265'de ihtiyati hacze itiraz hükme bağlanmış itiraz nedenleri belirtilmiş olup, mahkeme gerekçesinde belirtilen hususlar sayılmamıştır. Çekin arkasının yazılı olmaması veya bir ödememe protestosu bulanmaması menfi tespit davasında ileri sürülebilse de ihtiyati haciz kararı verilmesine engel değildir. Bu sebeple mahkemece ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

 
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazının kabulüyle kararın yukarda yazılı sebeple ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.