ALACAK DAVASI YERİNE, İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE ALACAĞI TAHSİL ETME

.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 19

Tarih 22.04.2013

İTİRAZIN İPTALİ İCRA İNKAR TAZMİNATI BANKA TARAFINDAN SEHVEN ÖDEME YAPILMASI SEHVEN ÖDEME YAPILMASI


İçerik
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
 
KARAR : Davacı vekili; müvekkili banka tarafından davalıya kendi hesabı yerine sehven mekanize şubeler geçici hesaplar hesabına borç kaydedilmek suretiyle ödeme yapıldığını, yanlışlığın tespiti üzerine durumun davalıya ihtarname ile bildirildiğini, yapılan ihtara rağmen borcun ödenmemesi sebebiyle davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamına ve %40' tan az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
 
Davalı vekili; davacı yanın iddia ettiği hususların doğru olduğunu, ancak müvekkilinin kötü niyetli olmadığını belirterek icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesini istemiştir.
 
Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda; davacı banka tarafından davalıya sehven ödeme yapıldığı, ihtarnameyle talep edilmesine rağmen sehven ödenen paranın iade edilmediği, davacı bankanın icra takibi yapmakta haklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ve %20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 22.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.