DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI GÖREVSİZ MAHKEMENİN TAKDİR ETTİĞİ VEKALET ÜCRETİ

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 13

Tarih 25.11.2013
Esas No 2013/....
Karar No 2013/...
 
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI GÖREVSİZ MAHKEMENİN TAKDİR ETTİĞİ VEKALET ÜCRETİ
 
 
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (6100): MADDE 331

Özet
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 331/2. maddesindeki “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder
 


İçerik
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı yüklenici T... İnşaat Turizim Nakliyat Gıda San ve Tic. Ltd. Şti nin yapmış olduğu binadan bir dairenin, yüklenici şirketin ortağı ve arsa sahiplerinden biri olan davalı M... tarafından 2005 yılında dava dışı G...' a, onunda 2008 yılında birleşen dava davalısı A...' a, ondan da 15.03.2010 tarihinde kendisinin satın aldığını, dairenin izalasyonunun iyi yapılmaması nedeniyle kullanıldıktan bir süre sonra, duvar ve tavanda rutubetlenme ve nem olduğunu, ortak kullanım alanı olan garajda da tavandan su akması, duvarların nemlenip yeşillenmesi gibi sorunlar yaşandığını, bu durumun inşaat yapım hatası sayıldığını, rutubetlenmenin giderilip kesin çözüme ulaşması için bina çevresinin komple açılarak drenaj ve yalıtımın fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yeniden yapılması gerektiğini ve daire başı 5.534,20.TL maliyet çıktığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000.00.TL tazminatın satış tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalılardan ve birleşen dava davalısından müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, İ...'ın şirketin ortağı olduğunu ve şahsi sorumluluğu olmadığını, şirketlerince inşaa edilen dairede gizli ayıp olmayıp, süresinde yapılmış ayıp ihbarıda
bulunmadığını, mantolama işinin projede olmadığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, asıl davada, M... ve yüklenici şirket yönünden pasif dava ehliyetinin yokluğu nedeniyle reddine, birleşen davada, davalı A... yönünden açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm davacı tarafından asıl dava yönünden temyizi üzerine Dairemizce “tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiş,mahkemece bozma ilamına uyularak “dava dilekçesinin görev yönünden reddine,karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Anadolu Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'ne gönderilmesine, davalılar lehine 660,00 TL vekalet ücreti takdirine” karar verilmiş,hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 331/2. maddesindeki “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder...” hükmü gereğince yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine davaya bakacak mahkemenin karar vermesi gerektiği halde mahkemece davalılar yararına 600,00 TL vekalet ücreti hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması HUMK’nun 438/7. maddesi hükmü gereğidir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın “Hüküm” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasının hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine “Vekalet ücretinin görevli mahkemece dikkate alınmasına” sözlerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi