VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN VE GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ - YARGITAYCA TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KESİNLEŞEN YETKİYE İLİŞKİN KARARLARIN DAVAYA ONDAN SONRA BAKACAK MAHKEMEYİ BAĞLAYACAK OLMASI

T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 18

                                        www.neohukuk.net
Tarih 28.01.2008
Esas No 2007/11952
Karar No 2008/434

VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN VE GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ - YARGITAYCA TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KESİNLEŞEN YETKİYE İLİŞKİN KARARLARIN DAVAYA ONDAN SONRA BAKACAK MAHKEMEYİ BAĞLAYACAK OLMASI

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 17\MADDE 25

Özet
Yargıtayca temyiz incelemesi sonucu kesinleşen yetkiye ilişkin kararlar davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlayacağından ve Dairenin bozma kararı ile yetki konusu kesinleştiğinden, mahkemece bozma doğrultusunda işlem yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.


İçerik
Dava: Dava dilekçesinde, vakıf senedinde yapılan değişikliğin ve genel kurul kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece yetkisizlik kararı verilmiş, hüküm davacılardan Bekir ve arkadaşları tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Mahkemenin davanın reddine ilişkin 22,12.2005 tarih ve 2004/197-2005/355 sayılı kararı, davacı THY A.O. Personeli Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından temyizi üzerine Dairenin 13.11.2006 tarih ve 2006/4117-9016 sayılı kararı ile esastan bozulduktan sonra; mahkemece, bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonunda davacının yetki itirazı yerinde bulunarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 17. maddesi uyarınca yetkisizlik kararı verilmiştir.

Oysa;

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 25. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre, Yargıtayca temyiz incelemesi sonucu kesinleşen yetkiye ilişkin kararlar davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlayacağından ve Dairenin bozma kararı ile yetki konusu kesinleştiğinden, mahkemece bozma doğrultusunda işlem yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken mahkemenin bu aşamada yetkisizlik kararı vermesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.01.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.