BORÇLUNUN HÜKMİ (ilköğretim sınıfı tüzel kişiliği olmaması) ŞAHSİYETİNİN BULUNMAMASI GEREĞİ - TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12

                            www.neohukuk.net
Tarih 29.06.2006
Esas No 2006/10970
Karar No 2006/14197

İCRA TAKİBİNİ ŞİKAYET - BORÇLUNUN HÜKMİ ŞAHSİYETİNİN BULUNMAMASI GEREĞİ - TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 67

Özet
Mahkemece takipte borçlunun hükmi şahsiyeti bulunmadığından ve bu sebeple hakkında takip yapılamayacağından şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar vermek gerekirken aksine düşünce ve şikayetin reddi isabetsizdir.


İçerik
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye, gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Takip, çeklere dayalı olarak keşideci Bostancı Atatürk İlköğretim Okulu anasınıfı hakkında başlatılmıştır. Borçlu şikayetinde kendilerinin hükmi şahsiyetleri olmadığını, bu sebeple takip yapılamayacağını ileri sürmüştür.

Mahkemece takipte borçlu olarak gösterilen Bostancı Atatürk İlköğretim Okulu anasınıfının hükmi şahsiyeti bulunmadığından ve bu sebeple hakkında takip yapılamayacağından şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar vermek gerekirken aksine düşünce ve şikayetin reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 29.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.