FATURA İCRA TAKİBİNDE TEMERRÜD E DÜŞMESİ HALİNDE SÖZLEŞMEDE AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE REESKONT FAİZ İŞLETİLİR

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:
 
 
KARAR : 1-) İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına, H.U.M.K.nun 438. ve İ.İ.K.'nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından borçlunun bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:
 

2-)Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu tarafından faiz oranı ve miktarının fahiş olduğu ileri sürülmüş, mahkemece, bilirkişiden alınan rapora itibar edilerek itirazın reddine, %40 tazminata hükmedilmiştir.
 
3095 Sayılı Kanunun 4489 Sayılı Yasayla değişik 2. maddesinde; "Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1. maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın 2. yarısında bu oran geçerli olur düzenlemesine yer verilmiştir.
 
Somut olayda, faiz miktarı bilirkişi tarafından yukarıdaki kurallara göre avans faiz oranları üzerinden hesaplanmış ise de, alacaklı takip talebinde reeskont faizini talep ettiğinden taleple bağlılık ilkesi gereğince hesaplamanın da buna göre yapılması gerekir.
 
Bu durumda, mahkemece, taleple bağlılık ilkesi gözetilerek reeskont faiz oranları üzerinden bilirkişiden ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
 

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.