BANKA KONUT KREDİSİ DOSYA KOMİSYON EKSPERTİZ ÜCTRETLERİNİ BELGELENDİRMEK ZORUNDADIR
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas : 2013/8082
Karar : 2013/15164
Tarih : 04.06.2013


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
 

KARAR

Davacı; davalı bankadan konut kredisi kullandığını belirterek, farklı isimler altında kendisinden toplam 3,541.65 TL alındığını belirterek alınan bedelin iadesini istemiştir.

Davalı; davanın reddini dilemiştir.
 
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacıya kullandırılan kredinin birinci ve ikinci yapılandırması sırasında alınan 1.200,67 TL ve 500 TL olmak üzere toplam 1.700,67 TL'nin davalıdan dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, fazla talebin reddine karar verilmiş, hüküm her iki tarafça temyiz edilmiştir.
 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının temyiz itirazlarının reddi gerekir
 
2-Davacının temyiz itirazlarına gelince; davacı eldeki dava ile, davalı banka ile imzaladığı kredi sözleşmesi nedeni ile kendisinden farklı isimler altında tahsil edilen bedellerin iadesini istemekte olup, dairemizin yerleşik içtihatlarında da vurgulandığı üzere, davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli dosya masraflarını tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Aynı doğrultuda sabit taksitli ve sabit faiz oranlı konut finansman kredilerinde, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle aynı bankadan olmak kaydı ile yeni faiz oranları üzerinden ödeme miktarları ve tarihlerinin yeniden yapılandırılmasına dair işlemin ise yasal mevzuat kapsamında erken ödeme niteliğinde bulunmayıp bu tür durumlarda da, tüketicilerden yapılandırma ücreti veya komisyon adı altında yapılan tahsilatlarda da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
 
İncelenen dosya içeriğine göre, mahkemece, davalı bankaca belgelendirilemeyen ekspertiz ücreti-komisyon açıklaması ile tahsil edilen 1.200 TL ile yapılandırma kapsamında tahsil edildiği anlaşılan erken kapama faiz bedellerine ilişkin davacı talebinin reddine karar verildiği anlaşılmış ise de, yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında anılan bedellere ilişkin taleplerinde kabulüne karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA nedenidir.
 

SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 91,82 TL kalan harcın davalıdan alınmasına, HUMK'nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.