DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - DAVACININ VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ ETMEMESİNİN DİSİPLİN CEZASININ KESİNLEŞMESİNE VE YARGI KONUSU YAPILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 9

                                   www.neohukuk.net
Tarih 12.09.2005
Esas No 2005/12592
Karar No 2005/29232

DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - DAVACININ VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ ETMEMESİNİN DİSİPLİN CEZASININ KESİNLEŞMESİNE VE YARGI KONUSU YAPILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu (2822): MADDE 6\MADDE 66
İş Mahkemeleri Kanunu (5521): MADDE 1

Özet
Davacının verilen disiplin cezasına itiraz etmemesi, disiplin cezasının kesinleşmesine ve yargı konusu yapılmasına engel teşkil etmez. Kaldı ki uyuşmazlık itiraz değil, işlemin iptalidir. Davalı işverenin işlemi, iş sözleşmesinden kaynaklanan ve iş sözleşmesini askıya alma niteliğinde olduğundan yargısal denetime bağlı olduğu açık tutulmalıdır. Bu itibarla uyuşmazlığın esasının incelenip bu konuda bir hüküm oluşturulması gerekir.


İçerik
Dava: Davacı, disiplin cezasının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Hüküm süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, disiplin kurulunca kendisine verilen iş sözleşmesinin iki ay süre ile askıya alınma işleminin TİS'e ve hukuka aykırı olduğunun tesbitini ve iptalini istemiştir.

Mahkemece, savunmaya değer verilerek, 4857 sayılı yasada disiplin cezalarına karşı mahkemede itiraz yapılacağı konusunda düzenleme olmadığı, TİS hükümlerine göre de itirazın Disiplin Kuruluna yapılacağı, istemin yasal dayanağının olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 1. maddesinde İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde çözümleneceğini hükme bağlamıştır. Diğer taraftan 2822 sayılı TİS. ve Grev Lokavt Kanununun 66. maddesinde bu kanun uygulamasından doğan bütün uyuşmazlıkların yine iş davalarına bakmakla görevli mahkemeler de çözümleneceği belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 6. maddesinde TİS'nin hizmet akdi yerine geçeceği belirtilmiştir. Disiplin kurulunun kuruluşu görevleri yetkileri TİS'le düzenlendiğine göre, ortaya getirilen uyuşmazlık sözleşmeden doğmaktadır. Gerek 5521 sayılı Kanunun 1. maddesi, gerekse 2821 sayılı Kanun 66. maddesindeki görev belirleyici hükümlerin kapsamı içinde kalmaktadır. Davacının verilen disiplin cezasına itiraz etmemesi, disiplin cezasının kesinleşmesine ve yargı konusu yapılmasına engel teşkil etmez. Kaldı ki uyuşmazlık itiraz değil, işlemin iptalidir. Davalı işverenin işlemi, iş sözleşmesinden kaynaklanan ve iş sözleşmesini askıya alma niteliğinde olduğundan yargısal denetime bağlı olduğu açık tutulmalıdır. Bu itibarla uyuşmazlığın esasının incelenip bu konuda bir hüküm oluşturulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.09.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.