CAM BALKON SİSTEMİYLE KAPATILMASI Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz.

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 18

Tarih 18.10.2012
Esas No 2012/8830
Karar No 2012/11457
 
ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE ONARIM TESİS VE DEĞİŞİKLİK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MUTFAK VE YATAK ODASI BALKONLARININ HAREKETLİ CAM BALKON SİSTEMİYLE KAPATILMASI
 

İçerik
DAVA : Dava dilekçesinde, onaylı mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesi davacı ve davalılardan Türkoğlu vd. vekillerince, incelemenin duruşmalı olarak yapılması ise davacı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz edenlerden davacı vekili ile davalı asil D. T. ve aleyhine temyiz olunan diğer davalılardan A. A. vekili ile asil P. D. geldiler. Gelen vekiller ile asillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:
 
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu anataşınmazın 5, 7, 8, 10, 12 ve 13 nolu bağımsız bölüm maliklerinin balkonlarını mimari projeye aykırı olarak kapattıklarını ileri sürerek projesine uygun eski hale getirilmelerini istemiş, mahkemece dava konusu balkonlara yapılan camlı sistemin sabit eser niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Dosyadaki bilgi ve belgeler ile fotoğrafların incelenmesinden; dava konusu edilen bağımsız bölümlerin mutfak ve yatak odası balkonlarının hareketli cam balkon sistemiyle ( tamamı açılıp kapatılan raylı panel cam ) kapalı hale getirildiği, bu tür bir sistemin kurulmasının ancak anayapıya sabitleştirilmek suretiyle mümkün bulunduğu ve kullanıcısı tarafından günü birlik sökülüp takılabilen basit bir sistem olmadığı anlaşılmakta olup böylece balkonların sabit bir sistemle kapatıldıkları görülmektedir...............................................