ECRİMİSİL TALEBİ HARÇTAN MUAFİYET YARGI HARCI KAYYUMUN YARGI HARCINDAN MUAF OLMADIĞI

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 3

Tarih 04.07.2012
Esas No 2012/12524
Karar No 2012/16802

ECRİMİSİL TALEBİ HARÇTAN MUAFİYET YARGI HARCI KAYYUMUN YARGI HARCINDAN MUAF OLMADIĞI
 


İçerik
DAVA : Dava dilekçesinde 61.275 TL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
 
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
 
KARAR : Davacı kayyum vekili, Eminönü İlçesi 63 parselde kayyum tayin edildiği hisse için 01.01.2000-31.01.2007 dönemine ait 61.275 TL ecrimisilin ferileriyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

 
Davalı Fatih Belediye Başkanlığı davanın reddini talep etmiş, mahkemece talebin kısmen kabulüne karar verilmiş, davacı kayyum vekili ve davalı vekili tarafından hüküm temyiz edilmiştir.
 
492 sayılı Harçlar Kanununun 27.vd. maddelerinde dava açılırken ödenmesi gereken harçlar ile eksik harç yatırılması halinde yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.
 
Yargıtay HGK’nun 08.06.2008 gün ve 2011/3-243-332 sayılı karar uyarınca kayyum veya vekili tarafından temyiz ve Yargıtay başvuru harcı yatırılacağı kabul edilmek suretiyle kayyumun yargı harcından muaf olmadığı vurgulanmıştır.