İCRA MÜDÜRÜNCE ÇIKARILAN HESABA KARŞI YEDİ GÜN İÇİNDE ŞİKYET YOLUNA GİDİLMEZSE HESAP TABLOSU KESİNLEŞİR
T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 12
Tarih 21.10.2003
Esas No 2003/16499
Karar No 2003/20517

İCRA MÜDÜRÜNCE ÇIKARILAN HESABA KARŞI YEDİ GÜN İÇİNDE ŞİKYET YOLUNA GİDİLMEZSE HESAP TABLOSU KESİNLEŞİR

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 16
www.neohukuk.net

İçerik
Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

İncelenen takip dosyasında icra müdürlüğünce 16.12.2002 tarihinde hesap tablosu çıkarılıp 4.491.696.000.- TL. borç tesbit edilmiştir. Borçlu tarafça aynı tarihte borç icra kasasına ödenmiş ve yine aynı tarihte dosya borcu ihtirazi kayıtsız alacak- lıya ödenmiştir. Bu hesap tablosuna yasal 7 günlük süre içerisinde bir şikayet yapıl- madığından bu hali ile anılan hesap tablosu kesinleşmiştir. Buna rağmen 9.1.2003 ta- rihinde alacaklı vekilinin faiz hesabında eksiklik olduğundan bahisle (BK. 113/2.mad.) yeniden dosya borcunu hesap ettirmesi talebi üzerine icra müdürlüğünce istemin reddi yerindedir.