Para Birimin Değişmesi Türk Lirasından 6 Sıfır Atılması Karar Düzeltme

Yargıtay
11. Hukuk Dairesi

Esas : 2010/1431
Karar : 2010/6685
Tarih : 10.06.2010

 

- YARGITAY İLAMI -

Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 21.02.2008 gün ve 2005/221-2008/93 sayılı kararı onayan Daire’nin 16.11.2009 gün ve 2008/7733-2009/11912 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin SPK’nun 11/son maddesine göre Kurulun ve Sanayi Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınması ve esas sözleşmenin değişikliğine yönelik genel kurulda karar alınması gerekliğine rağmen prosedüre uyulmadan YTL'ye uyumlu hisse senedi çıkarılmasına yönelik yönetim kurulu kararları ve hisse senedi değişimi işlemlerini TTK. ve SPK'na aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek, 09.01.2005 tarihli gazete ilanında belirtilen şirket yönetim kurulunun 24.12.2004 tarih ve 14 sayılı kararı ile aynı konuda diğer yönetim kurulu kararlarının ve bu kararlara dayalı işlemlerin SPK'nun 46/c maddesi uyarınca hukuka aykırılıklarının tespitine ve iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, Türk Hukukunda Anonim Şirketin yönetim kurulunun almış olduğu kararın iptali şeklinde bir prosedürün olmadığını, yönetim kurulu kararlarının şirketin iç bünyesini ilgilendirdiğini, ortakların dahi dava hakkına sahip olmadığını, 01.01.2005 tarihinden itibaren para biriminin değiştiğini ve Türk Lirasından 6 adet sıfır atılarak Yeni Türk Lirası isimli para biriminin kullanımına geçildiğini, para birimi değişimi esnasında şirket yönetim kuruluna da görev verilerek yönetim kurulu paylarının TTK’nun 399 uncu maddesine intibak ettirilmesini sağlayacak yöntemleri uygulama ile yükümlü hale getirdiğini, şirket yönetim kurulu tarafından da kanun uyarınca hisse senetlerindeki para biriminin değiştirilmesi için çalışma yapıldığını, yapılan tek şeyin hisse senetlerindeki bedellerin yeni mevzuata uyumunu sağlamak olduğunu, şirket ana sözleşmesindeki sermaye maddesinin değişmesinin söz konusu olmadığını, bu nedenle de davacı kurula herhangi bir başvuru yapılmasının gerekli olmadığını, yapılan uygulama ile şirket ortaklarının ortaklık haklarına hiçbir zararın gelmediğini, SPK 46/c maddesinde TTK. hükümlerinin saklı tutulduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davalı şirketin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi bir şirket olduğu, anonim şirketlerin esas sermayelerinin YTL'ye uyumlu olmasına ilişkin 5274 sayılı Kanunun 1. maddesi ile TTK 399 uncu maddeleri emredici nitelikte olduğundan hiç bir özel veya kamu tüzel kişisinin bu kurala uymamasının söz konusu olamayacağı, esas sözleşme değişikliği için genel kurul kararını şart koşan TTK'nun 385 ve SPK 11/son maddesi hükmünün şeklen uyulması gereken kurallar olup, esasa ilişkin kurallardan olmadığı, davalı şirket esas sermayesini TTK'da düzenlenen sermaye artırımı veya azaltımı yolları ile değiştirmediği, Türk Lirasından 6 sıfır atılmasına ilişkin çıkarılan 5083 sayılı yasaya uyum için çıkarılan 5274 sayılı yasanın TTK’nun 399 uncu maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle şekli bir değişiklik yaptığı, yasalarla emredilen YTL.ye uyum işlemine davacı kurulun SPK 11/son maddesi hükmü gereğince bu işlemi takdir etmesi, hukuken yorum yaparak değerlendirmesi veya uygun görüşünden imtina etmesi mümkün olmadığı, yasaların emredici hükümleri uyarınca hisse senedi nominal değerinin YTL.ye uyarlanmasında davacının görüşünün alınmadığı gerekçesi ile iptalinin usul ekonomisine aykırılık teşkil ettiği, davaya konu yönetim kurulu kararında hisse senetlerinde YTL.ye uyum çerçevesinde yapılan değişiklikler esas sözleşme değişikliği olmadığı, davalı şirket tarafından 09.01.2005 tarihli …gazetesinde verdiği ilanın 5 inci maddesin de yönetim kurulunun 03.01.2005 tarihinden sonra yapacağı genel kurul toplantılarında YTL üzerinden çıkarılmış hisse senetlerinin kullanılmasına karar verildiği, hisse senetlerini değiştirmeyen pay sahiplerinin genel kurula katılma ve buna bağlı olan diğer yönetsel haklarını kullanmalarının yasaklanması şeklindeki kararının (yönetim kurulu kararında 8. madde, gazete ilanında 5. madde olarak gösterilen düzenlemenin) 5274 sayılı yasa ile TTK’na eklenen geçici 1. madde (intibak süresince anonim şirket hissedarlarının itibari değeri ne olursa olsun sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır) hükmüne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 11/son, 5274 sayılı yasa ile değişik TTK’nun 399 ve aynı yasa ile TTK’ya eklenen geçici madde 1/1 son cümle hükmü dikkate alındığında şirket yönetim kurulunun payların TTK’nun 399 uncu maddesine intibak ettirilmesini sağlamak maksadı ile aldığı kararın esas sözleşmedeki sermayenin azaltılması yada artırılması niteliğinde olmadığından reddine, ancak aynı yönetim kurulu kararı uyarınca hisse senetlerini değiştirmeyen pay sahiplerinin şirket genel kuruluna katılma ve buna bağlı olan diğer yönetsel haklarını kullanmalarının yasaklanması şeklindeki kararının, yönetim kurulu kararında 8. madde, gazete ilanında 5. madde olarak gösterilen düzenlemenin 5274 sayılı yasa ile TTK’ya eklenen geçici 1. madde hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden iptaline dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 2008/7733 E, 2009/11912 K sayılı ilamıyla onanmıştır.

Davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, 10.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.