YARGITAY 3 CEZA DAİRESİ BİBER GAZI 5237 SAYILI TCK NIN 6. MADDESİ UYARINCA SİLAH NİTELİĞİNDEDİR

T.C.

YARGITAY

3. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No                : 2011/38244    

Karar No              : 2013/6627
 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;
 
 
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
 
1) Duruşmada sanığa okunduğu belirtilen nüfus ve adli sicil kayıtlarının denetime olanak sağlayacak biçimde dosyada bulundurulmaması,
 
2) Sanığın suçta kullanmış olduğu biber gazının 5237 sayılı TCK'nin 6. maddesi uyarınca silah niteliğinde olduğu gözetilerek sanığa TCK'nin 86/3-e maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
 

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince talebe uygun olarak BOZULMASINA, 20.02.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.