HAKSIZ TUTUKLAMA MANEVİ TAZMİNAT HESAPLAMA USULÜ 132 GÜN TUTUKLULUK SÜRESİ AZ TAZMİNAT HÜKMÜN BOZULMASI
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 12


Tarih 14.01.2013
Esas No 2012/27225
Karar No 2013/989

HAKSIZ TUTUKLAMA MANEVİ TAZMİNAT HESAPLAMA USULÜ 132 GÜN TUTUKLULUK SÜRESİ AZ TAZMİNAT HÜKMÜN BOZULMASI

İçerik
Davacının tazminat talebinin kısmen kabulüne ilişkin hüküm, davalı ve davacı vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
 
 
Bozma üzerine yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davalı ve davacı vekillerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
 
1- Nesnel bir ölçüt olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle, hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, 132 gün tutuklu kalan davacı lehine bu ölçütlere uymayacak miktarda az manevi tazminata hükmolunması,
 

2- 5271 sayılı CMK'nın 63/1. maddesi gereğince, maddi tazminat miktarının doğru ve denetime olanak sağlayacak şekilde tayin ve tespiti yönünden konusunda uzman bilirkişi görüşüne başvurulması gerektiğinin gözetilmemesi,