İKİ HAKLI İHTAR ŞARTININ OLUŞMADIĞI - ANCAK FESİH VE TASFİYE İSTENEBİLECEĞİ- ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KARARININ İPTALİ İSTEMİ - ORTAĞIN SERMAYE ARTIRIM BORCUNU YERİNE GETİRMEDİĞİ - İKİ ORTAKLI ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKARMA İSTEMİNDE BULUNULAMAYACAĞI
.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11


Tarih 25.04.2011
Esas No 2009/8949
Karar No 2011/4974

- İKİ HAKLI İHTAR ŞARTININ OLUŞMADIĞI - ANCAK FESİH VE TASFİYE İSTENEBİLECEĞİ- ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KARARININ İPTALİ İSTEMİ - ORTAĞIN SERMAYE ARTIRIM BORCUNU YERİNE GETİRMEDİĞİ - İKİ ORTAKLI ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKARMA İSTEMİNDE BULUNULAMAYACAĞI

Özet

MAHKEMECE, DAVALI ŞİRKETİN İKİ ORTAKLI OLDUĞU, SERMAYE ARTIRIM BORCUNU YERİNE GETİRMEYEN ORTAĞA İKİ HAKLI İHTAR ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ, AYRICA İKİ ORTAKLI ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARMA TALEBİNDE BULUNULAMAYACAĞI, BU DURUMDA ANCAK FESİH VEYA TASFİYE İSTENEBİLECEĞİ GEREKÇESİYLE DAVANIN KABULÜNE, KARAR VERİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRILIK YOKTUR.

www.neohukuk.net

İçerik

Dava: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10.03.2009 tarih ve 2007/669-2009/89 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin hissedarı ve müdürü iken diğer davalının şirketin mali durumuna ilişkin bilgi vermediğini, noterden gönderdiği ihtarnameye rağmen davalı L. M.’nin bu tutumunu sürdürdüğünü, müvekkilinin 29.01.2007 tarihinde adresini değiştirdiğini, bu değişikliği de gönderdiği ihtarnamede belirttiğini, davalı L. M.’nin 18.06.2007 tarihli ortaklar kurulu kararı ile sermaye artırımının gerçekleştirilmediği gerekçesiyle müvekkilini ortaklıktan çıkardığını, çıkarma kararının dayanağını oluşturan 09.04.2007 tarihli ihtarnamenin kendisine ulaşmadığını, 01.05.2007 tarihli ihtarnamenin ise usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini, ortaklıktan çıkarma kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, 18.06.2007 tarih, 2007/1 nolu kararın iptaline, davalı şirkete kayyım atanmasına, malvarlığı üzerine tedbir konulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davacının TTK. 529. maddesi gereği sermaye koyma borcunu yerine getirmediğini, davacıya usulüne uygun olarak sermaye koyma borcunun yerine getirilmesi için bilinen adresine iki ayrı ihtarname çekildiğini, buna rağmen sermaye koyma borcu yerine getirilmediği için ortaklıktan çıkarıldığını, çıkarma kararından sonra bu hissenin H. T. Y.’ye satıldığını, iptal talebinin yasaya aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalı şirketin iki ortaklı olduğu, davacının 1.900 TL’lik, davalı L. M.’nin 3.100 TL’lik hissesinin bulunduğu, 2002 yılında şirketin 1.000 TL olan sermayesi 4.000 TL artırılarak 5.000 TL’ye çıkarıldığı, davacının sermaye artırımında üzerine düşen payı ödemediği, sermaye artırım borcunu yerine getirmesi için davacıya çekilen 1. ihtarnamenin davacının 29.01.2007 tarihinde adresini nakil aldığı eski adresine gönderildiği ve bu ihtarnamenin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği, 2. ihtarnamenin ise Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine uygun olarak tebliğ edildiği, ancak TTK. 529. maddesindeki iki haklı ihtar şartının yerine getirilmediği, ayrıca iki ortaklı şirketlerde TTK. 551. maddesine göre ortaklıktan çıkarma talebinde bulunulamayacağı, bu durumda ancak fesih veya tasfiye istenebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı şirketin 18.06.2007 tarih, 2007/1 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 02,80 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25.04.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.