ZİYNET EŞYALARININ İADESİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA ATIF YAPILARAK HÜKÜM KURULAMAZ BOZULMASI
.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 14.01.2013
Esas No 2012/9214
Karar No 2013/96

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA ATIF YAPILARAK HÜKÜM KURULAMAZ BOZULMASI

Özet

Dava dilekçesi, bilirkişi raporu gibi her hangi bir belgeye atıf yapılarak hüküm kurulamaz. Hüküm altına alınan eşyanın cins, nitelik, miktar ve değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesi ve taraflara yüklenen borç ile tanınan hakkın infazda güçlük çıkarmayacak biçimde belirtilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir


İçerik

Dava dilekçesi, bilirkişi raporu gibi her hangi bir belgeye atıf yapılarak hüküm kurulamaz. Hüküm altına alınan eşyanın cins, nitelik, miktar ve değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesi ve taraflara yüklenen borç ile tanınan hakkın infazda güçlük çıkarmayacak biçimde belirtilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı eşya alacağı davasına dair karar, davalı C... tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, ziynet eşyalarının aynen, olmazsa bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı G... yönünden davanın reddine, davalı C... yönünden davanın kabulü ile 21130,21 TL nin yasal faizi ile birlikte bu davalıdan tahsiline karar verilmiş ve hüküm davalı C... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, davalı C... ile 2008 yılında evlendiklerini, 3 ay davalı C...'ın ailesi ile birlikte yaşadıklarını, davalı G..., davalı C...' ın annesi ve müvekkilinin de kayınvalidesi olduğunu, kısa süre içinde davalı Cihan' ın ailesinden kaynaklanan sebeplerle davalı C...'ın müvekkilini evden kovduğunu, müvekkilinin ...1.Aile Mahkemesi'nin 2010/259 E. 2010/930 K. Sayılı ilamı ile boşandığını ve kararın 12/11/2010 tarihinde kesinleştiğini, müvekkiline düğünde takılan bütün takıların düğün günü gelin odasında davalılar tarafından alındığını, davaya konu ziynet eşyalarının aynen, olmadığı takdirde bedelinin davalılardan tahsilini istemiştir.