BANKA KREDİ HAYAT SİGORTASI- SİGORTA ETTİRENİN HASTALIĞINI BİLDİRMEMESİ- BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEME- SİGORTA ETTİRENİN İHBAR MÜKELLEFİYETİ

YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 29.02.2012
 
Esas No : 2010/11822
Karar No : 2012/2899
 

- KREDİ HAYAT SİGORTASI- SİGORTA ETTİRENİN HASTALIĞINI BİLDİRMEMESİ- BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEME- SİGORTA ETTİRENİN İHBAR MÜKELLEFİYETİ

 
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Kütahya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 01.06.2010 tarih ve 2009/309-2010/143 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Fatma Serap İmamgiller tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
 
KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin miras bırakanı N.'in Kütahya Akbank Şubesinden kullandığı KREDİ sırasında KREDİ hayat SİGORTAsı başvurusu yaptığını ve SİGORTAlandığını, murisin 15.06.2008 tarihinde vefatından sonra BANKAnın KREDİ bakiyesini mirasçılardan talep ettiğini, bunun üzerine müvekkillerinin davalıya başvurduğunu, ancak beyan yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle davalının parayı ödemekten imtina ettiğini ileri sürerek; BANKAya davacılar tarafından ödenen toplam 11.743,00 TL nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
 
Davalı vekili, Akbank KREDİ müşterisi olan davacıların murisi N. C.'ın KREDİ hayat SİGORTA poliçesi başvuru formundaki beyanları esas alınarak davalı şirket ile BANKA şubesi arasında SİGORTA poliçesinin düzenlendiğini, davacılardan M. C.'ın 13.08.2008 tarihli dilekçesinde N.C.'ın yaklaşık 3 yıldır kalp rahatsızlığı sebebiyle Osmangazi Üniversitesinde tedavi gördüğünün, 2 yıl öncesinde aynı hastanede kalp pili takıldığının ve 6 ay aralıklarla kontrollerinin devam ettiğinin belirtildiğini, bunların başvuru formunda bildirilmediğini, poliçe genel şartlarının C.2.2 maddesi uyarınca beyan yükümlülüğüne aykırı davranıldığını, müvekkilin kanuni cayma hakkını kullanarak 19.08.2008 tarihli yazıyla davacılardan G.'e ve hak sahibi BANKAya bildirimlerin yapıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.
 
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; murisin TTK.nın 1290. maddesi ve genel şartnamenin C.2.2 maddesi gereğince beyan yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
 

Kararı davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,00 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 29.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.