Ödeme Şartını İhlal Suçu Disiplin Cezasıdır 11. Ceza dairesi K. 2013/4666
T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi
Esas No : 2013/6656
Karar No : 2013/4666
Tebliğname No : KYB- 2013/90631
 
 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12/03/2013 gün ve 2013/4155/17102 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13/03/2013 gün ve KYB.2013/90631 sayılı ihbarnamesi ile;
Ödeme şartını ihlal suçundan sanık M.'in 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair, Kahramanmaraş İcra Ceza Mahkemesinin 11/10/2012 tarihli ve 2012/1392 esas, 2012/1622 sayılı kararının kesinleşerek infaza verilmesini müteakip, hükümlü tarafından 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. maddesi ile eklenen geçici 4 ve 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile;

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 ve 2. maddesi ile eklenen geçici 3 ve 105/A maddelerinden yararlanma talebinde bulunulması üzerine, söz konusu talebin kabulü ile hükümlünün cezasının hak ederek salıverilme tarihi olan 06/05/2013 tarihine kadar denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına ilişkin, Kahramanmaraş İnfaz Hakimliğinin 06/02/2013 tarihli ve 2013/317 esas, 2013/313 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/02/2013 tarihli ve 2013/131 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 45. maddesinde, suç karşılığı uygulanacak yaptırımların, hapis ve adli para cezası olarak belirlendiği, diğer taraftan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 1. maddesinde bu Kanunun amacının, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunun belirtildiği, bu haliyle 5275 sayılı Kanun'un ceza ve güvenlik tedbirlerine dair hususları kapsamakta olup tazyik hapislerine ilişkin bir hususa yer vermediği, keza Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 193/4. maddesinde yer alan "disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez." hükmü ile ;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14/11/2006 tarihli ve 2006/16-220-231 sayılı ilamı birlikte değerlendirildiğinde, disiplin ve tazyik hapsinin bir "hapis" cezası olmadığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2. maddesinde tanımlanan "disiplin hapsi" kavramı içinde kaldığı ve kısmi bir düzeni korumak amacıyla getirildiği, kişinin kendisinden beklenen yükümlülüğü yerine getirdiği takdirde de serbest kalacağının anlaşılmasına göre,

5275 sayılı Kanun'a 6291 sayılı Kanun'un 1 ve 2. maddeleri ile eklenen geçici 3 ve 105/A maddeleri ile 6411 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile eklenen geçici 4. maddesiyle getirilen hükümlülerin cezalarının bir kısmının denetimli cezasına mahkum olan hükümlüler yönünden uygulanması gerekeceği cihetle, itirazın bu yönden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla Dairemize gönderilen dosya incelenerekgereği görüşüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 18.09.2007 tarih ve 214-181 sayılı ve 17.04.2004 tarih ve 32-97 sayılı kararlarında belirtildiği gibi infaza ilişkin hususların kazanılmış hak oluşturmayacağı cihetle,
İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/02/2013 tarihli ve 2013/131 değişik işsayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

Kahramanmaraş İcra Ceza Mahkemesinin 11.10.2012 gün ve 1392-1622 sayılı kararın aynen infazı için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.03.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.
T.C
 K.MARAŞ İNFAZ HÂKİMLİĞİ
 DOSYA NO : 2013/400
KARAR NO : 2013/396


 
GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA
 HAKİM : KATİP : TALEP EDEN HÜKÜMLÜ:........
 KARAR TARİHİ: 14/02/2013
 TALEP : Koşullu Salıverilme Tarihine Kadar Bakiye Hükmün Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle İnfazı

 Kahramanmaraş C.Başsavcılığı ilamat ve infaz bürosunun 14/02/2013 tarih ve 2012/1435 ilamat sayılı yazısı ile hükümlü ..... ..... hakkında 6291 Sayılı Yasa ile 5275 Sayılı İnfaz Kanununa eklenen 105/a ve geçici 3 ncü madde uyarınca hükümlünün talebi hususunda karar verilmesi talep edilmiş olmakla :

 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
 Hükümlü hakkındaki infaz dosyasının incelenmesinde hükümlünün borçlunun ödeme Şartını ihlal suçundan verilen cezanın infaz edildiğinin görüldüğü 6291 sayılı yasa ile 5275 Sayılı CGTİHK "na eklenen 105/A maddesinde hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için açık ceza infaz korumunda yada açığa ayrılma koşullarını taşıdığı tarihinden itibaren kapalı ceza infaz kurumunda 6 ay süre ile cezasını infaz etme koşulunun arandığı ancak;

31.01.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6411 sayılı CGTİHK "nun"da değişiklik yapılmasına dair kanunun 13 ncü maddesi ile 5275 sayılı yasaya eklenen geçici 4 ncü madde gereğince 5275 sayılı yasanın 105/A maddesinin 1 /a,b ve 105/2 fıkralarındaki açık ve kapalı ceza İnfaz kurumlarında 6 ay infaz koşulunun ve çocuk eğitim evinde toplam cezanın 5/1 ini infazı koşulunun 31.12.2015 tarihine kadar ertelendiği bu durumda tazyik hapisleri için denetimli serbestlik uygulaması yapılabilmesine engel kalmadığı 6411 sayılı yasanın lafzından ve sistematiğinden açıkça tazyik hapisleri yönünden denetimli serbestlik uygulanmasının yapılamayacağına yönelik bir düzenleme olmadığının görüldüğü zira yasa koyucunun amacının disiplin ve tazyik hapislerinde hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanmaması yönünde olması halinde aynı yasanın 4 ncü maddesi ile 5275 Sayılı yasanın 17 nci maddesinde yapılan değişiklikteki gibi açıkça disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanların bu yasadan yararlanamayacağı şeklinde düzenlemeye yer verilmesi gerektiği yasa koyucunun bir şeyi açıkça yasaklamaması halinde kural olarak o şeyin yasaklanmadığı ve uygulanabilir olduğunun kabulü gerektiği bu nedenle tazyik hapisleri yönünden de denetimli serbestlik uygulamasının yapılması gerektiği;

 Kaldı ki Adam öldüren, gasp, hırsızlık, ırza geçme gibi yüz kızartıcı suçlar ve daha nitelikli suçlar işleyenlerin dahi bu yasadan yararlanır iken taahhüdü ihlal suçu gibi tazyik hapsi cezası ile cezalandırılan suçlar yönünden yasadan yararlandırılmamasının infazda eşitlik ve Adalet Kurallarına aykırılık teşkil edeceği kamu vicdanını yaralayacağı kanaatine varılmakla talebin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

K A R A R :
 Yukarıda açıklanan nedenlerle :

 1- Hükümlü ..... ..... 'un 6291 sayılı yasa ile 5275 Sayılı Yasaya eklenen 105/A ve geçici 3 ncü madde ile 6411 Sayılı yasa ile 5275 sayılı yasaya eklenen geçici 4 ncü maddesi uyarınca infaz etmekte olduğu cezasının 14.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere hak ederek salıverilme tarihi olan 15.05.2013 tarihine kadar Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle İNFAZINA,

 2- Hükümlü hakkında uygulanacak Denetimli Serbestlik Tedbirinin I05/A-5 maddesi gereğince Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce BELİRLENMESİNE,

 3- Hükümlünün;
 a)- Ceza İnfaz Kurumundan ayrıldıktan sonra talebinde belirttiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 3 gün içinde müracaat etmemesi,
 b)- Hakkında belirlenen Yükümlülüklere Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına Denetimli Serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileri ile hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,
 c)- Ceza İnfaz Kurumuna geri dönmek istemesi halinde;
 Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün talebi üzerine hak ederek salı verme tarihine kadar cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna hakimliğimizce gönderilmesine karar verileceği hususunun hükümlüye İHTARINA,

 4- Mahkememiz kararının Ceza infaz kurumu yönetimince hükümlüye tebliğ edilerek tebliğ tebellüğ belgesinin infaz dosyasına EKLENMESİNE,

 Dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda Hükümlünün yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz Kurumuna verilecek dilekçe ile K.Maraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 14/02/2013