MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ- MERKEZ BANKASININ AÇIKLADIĞI MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ- YABANCI PARA BORCUNUN FAİZİNİN BELİRLENMESİ- ÖZEL BANKALARIN MEVDUATA UYGULADIKLARI FİİLİ FAİZ ORANLARI- İCRA EMRİNİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 8


Tarih 22.05.2012
Esas No 2012/4357
Karar No 2012/4623

DÖVİZ İLE İCRA TAKİPLERİNDE (SEÇİMLİK HAK FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDE TL YE ÇEVRİLEREK) FAİZ ORANI MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI OLAMACAĞI SERBET BANKALARDAN FAİZ ORANLARI ALINARAK TAKİP AÇILMASI GEREKTİĞİ
 


İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklılar tarafından borçlu E...bank A.Ş. Genel Müdürlüğüne izafeten O...bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve ona izafeten I... Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü aleyhinde, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 02.02.2011 tarih 2007/23 Esas 2011/37 Karar sayılı ilamına dayalı olarak icra takibi yapılmış, takibin dayanağı ilamın hüküm fıkrasında "davanın kabulü ile 263,298 Amerikan Dolarının bankaya yatırıldığı tarih olan 07.12.1999 gününden itibaren 3095 sayılı Yasanın 3678 sayılı Yasa ile Değişik 4/a maddesi gereğince Devlet Bankalarının 1 yıl vadeli Amerikan Dolarına ödediği en yüksek faiz ile birlikte davalı E..bank ( O...bank ve üstlenen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan ) tahsili ile davacılara verilmesine dair hüküm kurulmuştur. Borçlu TMSF vekili, icra emrinde dosya borcu olarak davacıdan 490.282,46 USD talep edildiğini, Ziraat Bankası A.Ş.'nin 1 yıl vadeli USD üzerinden açılan döviz tevdiat hesaplarına fiilen uyguladığı en yüksek faiz oranları kullanılarak ve söz konusu faiz oranlarının tüm "değişim tarihleri" esas alınarak mahkeme ilamı doğrultusunda yapılan hesaplama sonucunda alacak tutarının ( ilamdaki ) takip tarihi itibariyle toplam 427.765,47 USD olabileceği, bu durumda kendilerinden 62.516,99 USD fazladan para talep edildiğinden, icra emrinin düzeltilmesini talep etmiştir.

Mahkemece Merkez Bankası Konya Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak 07.12.1999 tarihinden takip tarihi 04.03.2011 tarihine kadar olan dönem arası Devlet bankalarının bir yıl vadeli Amerikan Dolarına ödediği en yüksek faiz oranları sorulmuş, bilirkişiden bu oranlar nazara alınarak faiz hesabı yapılması istenilmiş, bilirkişi raporunda; Merkez Bankası tarafından bildirilen faiz oranlarına göre: asıl alacak miktarı 263,298 USD'na ilamda faizin başlangıç tarihi olarak gösterilen 07.12.1999 tarihinden takip tarihi 04.03.2011 tarihine kadar hesaplanan işlemiş faiz miktarının 236.178,30 USD olduğu, takip talebinde ise 226.984,46 USD işlemiş faiz talep edildiği, dolayısıyla fazla faiz istemi bulunmadığı bildirilmiştir. Mahkemece bu rapor nazara alınarak itirazının reddine karar verilmiştir.

Borçlu TMSF vekili tarafından Devlet Bankalarınca fiilen uygulanan faiz oranları yerine, TCMB'nin bildirdiği farazi oranları nazara alınarak ilama aykırı şekilde fazla faiz hesap edildiğinden bahisle kararın temyiz edildiği görülmektedir.

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunun, 3678 sayılı Yasa ile Değişik 4/a maddesinde; sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranının