MUACCELLİYET ŞARTININ TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE GEÇERSİZ KILINMASI KİRACININ TACİR OLMASI İŞYERİNE İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA ALACAĞI İÇİN BAŞLATILAN TAHLİYE İSTEMLİ İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI SEKİZ YILLIK SÜRE
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 22.01.2013
Esas No 2012/17480
Karar No 2013/629

MUACCELLİYET ŞARTININ TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE GEÇERSİZ KILINMASI KİRACININ TACİR OLMASI İŞYERİNE İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA ALACAĞI İÇİN BAŞLATILAN TAHLİYE İSTEMLİ İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI SEKİZ YILLIK SÜRE

Özet

Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan tahliye istemli icra takibine davalı borçlunun itirazının kaldırılması ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Kira sözleşmesi feshedilmekle birlikte kiralananın davacı alacaklıya teslim edildiği hususu kanıtlanmış değildir. Davacı alacaklının sözleşmenin kira sözleşmesine dayanarak muacceliyet şartı gereği dönem sonuna kadar olan aylar kira parasının tahsili için icra takibi yapmasında ve taşınmazın tahliyesini istemesinde bir usulsüzlük bulunmasa da, takip ve dava tarihinden sonra yürürlüğe giren 6098 S.K.TBK uyarınca kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersiz kılınmıştır. Yasanın kamu düzenine ilişkin bu hükmünün görülmekte olan davalara da uygulanması gerekmektedir. Ancak, 6217 S.K. geç. 2. maddesi gereğince kiracısı tacir olan işyeri kiralarında, TBK.nun 346. maddesinin uygulanması sekiz yıl süreyle ertelenmiştir. Kiralananın işyeri olduğu ve buna bağlı olarak kiracının tacir olma ihtimali bulunduğundan, davalının tacir olup olmadığı üzerinde durularak sonucu dairesinde bir karar verilmesi gerekir.İçerik

DAVA : İcra www.neohukuk.net  Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın kaldırılması, tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan tahliye istemli icra takibine davalı borçlunun itiraz etmesi üzerine, davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 500 TL asıl alacak ve 14.52 TL işlemiş faizi üzerinden itirazın kaldırılmasına, kiralanan tahliye edilmiş olduğundan konusu bulunmayan tahliye davasının reddine, her iki tarafın da % 40 icra tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi üzerine karar davacı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İcra takibinde ve davada dayanılan 1.10.2011 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin özel şartlar bölümü 8. maddesine göre, kiracı kiralananı boşaltmak istediği takdirde bir ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirmek zorundadır. Yine sözleşmenin özel 19. maddesinde bir kira parasının ödenmemesi halinde gelecek kiraların muaccel hale geleceği düzenlenmiştir. Bu şartlar geçerli olup tarafları bağlar. Davacı alacaklı Bandırma 3. İcra Müdürlüğü’nün 2011/670 sayılı dosyası ile davalı borçlular hakkında 14.12.2011 tarihinde başlattığı icra takibinde, Kasım- Aralık 2011 aylarından eksik ödenen 250'şer TL ile aylık 1.200 TL'den muaccel hale gelen Şubat- 2012 -Eylül 2013 ayları kirasının tahsilini talep etmiştir. Takibe itiraz eden davalılar ise, Ekim 2011- Şubat 2012 ayları kirasının elden ve banka aracılığı ile ödendiğini, bu tarihten sonra da kiralananın tahliye edileceğine dair ihtarname gönderdiklerini, sözleşme sona erdiğine göre bu tarihten sonraki kiralardan dolayı alacak iddiasında bulunulamayacağını belirtmişlerdir. Dosyada bulunan 2.2.2012 keşide ve 9.2.2012 tebliğ tarihli fesih ihtarnamesi ile davalı kiracı, taşınmazın tahliye edildiğini bildirerek davacı alacaklının gelip anahtarı teslim almasını istemiştir. Kiralanan davacı kiralayana teslim edilene ve onun tasarrufuna geçene kadar davalı borçlular kira paralarından sorumludur. Kira sözleşmesi feshedilmekle birlikte kiralananın davacı alacaklıya teslim edildiği hususu kanıtlanmış değildir. Böyle olunca davacı alacaklının sözleşmenin 19. maddesine dayanarak dönem sonuna kadar olan aylar kira parasının tahsili için icra takibi yapmasında ve taşınmazın tahliyesini istemesinde bir usulsüzlük