GEÇİCİ GÖREVLE LİSEDE BULUNAN ÖĞRETMENİN ATANMA TALEBİ DAVA AÇMA USULÜ VE SÜRESİ ÖĞRETMENİN ATANMA TALEBİ
T.C.
Danıştay

Daire 2


Tarih 19.04.2011
Esas No 2010/3903
Karar No 2011/1600

GEÇİCİ GÖREVLE LİSEDE BULUNAN ÖĞRETMENİN ATANMA TALEBİ DAVA AÇMA USULÜ VE SÜRESİ ÖĞRETMENİN ATANMA TALEBİ

Özet

Dava, Çok Programlı www.neohukuk.net Lisesinde norm fazlası öğretmen olan davacının geçici görevli bulunduğu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesine atanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Belli bir göreve veya kadroya atanma gibi zaman içerisinde maddi ve/veya hukuksal konuların değişmesi nedeniyle idarenin yeni bir değerlendirme yapmasını gerektiren konularda, ilgililerin ileriye dönük şekilde hukuki sonuçlarından yararlanmak üzere haklarında yasanın öngördüğü işlemin yapılması için her zaman idareye başvurmaları ve isteklerinin reddedilmesi halinde de idari yargıda dava açmalarının mümkün bulunduğu gözetildiğinde, yasal süresinde açıldığı anlaşılan davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.İçerik

İsteğin Özeti : Mersin 1. İdare Mahkemesinin 30.3.2010 günlü, E:2009/1383, K:2010/632 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Hürriyet Micozkadıoğlu

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir..

Danıştay Savcısı : Şule Tataroğlu

Düşüncesi : Biyoloji öğretmeni olan davacının atama istemli başvurusunun reddine ilişkin 7.10.2009 günlü,5386 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın süreaşımı yönünden reddi yolundaki mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Davacının atama istemli 2577 sayılı Yasanın 10. maddesi kapsamında yaptığı 18.3.2009 günlü başvuruya idarece cevap verilmemesi üzerine 14.9.2009 günlü dilekçe ile başvurusunu tekrarlayarak ilk başvurusuna cevap verilmesini istediği, dava konusu 7.10.2009 günlü işlem tesis edilerek istemin reddedildiği, 19.10.2009 tarihinde tebellüğ edilen bu işleme karşı 18.12.2009 tarihinde dava açıldığı anlaşılmaktadır.

2577 sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ilgililerce yapılacak başvuruda amaç idarenin ilgili hakkında idari dava açma hakkı sağlayacak bir işlem veya eylemi yapması için harekete geçmesini sağlamaktır. Yasada zımni ret işleminin oluşmasından sonra ilgilinin sonraki başvurularıyla idarenin harekete geçmesi ya da resen harekete geçmesi gibi bir ayrım yapılmadığı gibi tekrar başvurulmasını engelleyen bir hükme de yer verilmemiştir.

Bu durumda davanın süresinde açıldığı sonucuna ulaşıldığından mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, ... Çok Programlı Lisesinde norm fazlası öğretmen olan davacının geçici görevli bulunduğu ... Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesine atanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 7.10.2009 günlü, 15386 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Mersin 1. İdare Mahkemesinin 30.3.2010 günlü, E:2009/1383, K:2010/632 sayılı kararıyla; davacının 18.3.2009 tarihli dilekçesi ile Mezitli Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesine atanmak için davalı idareye başvuruda bulunduğu, bu başvuruya cevap verilmemesi üzerine 14.9.2009 günlü dilekçesi ile önceki dilekçesine cevap verilmediğinden bahisle cevaplandırılmasını istediği, bu başvurusunun davalı idarenin 7.10.2009 günlü, 15386 sayılı işlemi ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı, ancak 18.3.2009 tarihli başvurusuna cevap verilmemesi suretiyle oluşan zımni ret işlemine karşı 60 gün içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten çok sonra açılan davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle dava süre aşımı yönünden reddedilmiştir.

Davacı zımnen ret işleminden sonra idarenin verdiği cevaba dava açılabileceğini öne sürerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7 nci maddesinde, Danıştay' da ve idare mahkemelerinde idari dava açma süresinin, kural olarak yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren altmış gün olduğuna işaret edilmiş; aynı Yasa'nın 10. maddesinde ise; "İlgililer haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler." hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; ... Çok Programlı Lisesinde norm fazlası öğretmen olan davacının geçici görevli bulunduğu Mezitli Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesine atanmak için 18.3.2009 tarihinde başvurduğu, başvurusuna cevap verilmemesi nedeniyle 14.9.2009 günlü dilekçesi ile tekrar başvurduğu önceki dilekçesine cevap verilmediğinden bahisle cevaplandırılmasını istediği, bu başvurusunun 7.10.2009 günlü, 15386 sayılı işlemle reddi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmektedir.

Belli bir göreve veya kadroya atanma gibi zaman içerisinde maddi ve/veya hukuksal konuların değişmesi nedeniyle idarenin yeni bir değerlendirme yapmasını gerektiren konularda, ilgililerin ileriye dönük şekilde hukuki sonuçlarından yararlanmak üzere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca haklarında Yasanın öngördüğü işlemin yapılması için her zaman idareye başvurmaları ve isteklerinin reddedilmesi halinde de 10. maddede öngörülen usule uygun olarak idari yargıda dava açmaları mümkün bulunmaktadır.

Olayda dava konusu edilen işlemin, davacının 14.9.2009 günlü başvurusunun reddine ilişkin 7.10.2009 günlü, 15386 sayılı işlem olduğu, 2577 sayılı Yasa'nın 10.maddesinde açıklanan usule göre işlemin iptali istemiyle 18.12.2009 tarihinde dava açıldığı görülmekte olup; böylece yasal süresinde açıldığı anlaşılan davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle Mersin 1. İdare Mahkemesinin 30.03.2010 günlü, E:2009/1383, K:2010/632 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen husus gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 19.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi