Türkiye’de (İstanbul’da) demirli gemi hakkında mahkemenin ihtiyati haciz kararı verme yetkisi bulunmaktadır
.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11


Tarih 14.01.2013
Esas No 2012/18434
Karar No 2013/644

İhtiyati Haciz Yakıt Alacağı Yabancı Bayraklı Gemi Türkiye?de Demirli Gemi Montrö Sözleşmesi Zararsız Geçiş Yapan Gemi

Özet

Türkiye’de (İstanbul’da) demirli gemi hakkında mahkemenin ihtiyati haciz kararı verme yetkisi bulunmaktadırİçerik

DAVA: Taraflar arasında www.neohukuk.net  görülen davada İstanbul 52. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10/09/2012 tarih ve 2012/88 D.İş -2012/87 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati haciz talep eden vekili, müvekkilince “V…” isimli geminin kiracısına 48.083,18 USD tutarında yakıt tedarik edilmesine rağmen bedelinin alınamadığını, 6102 sayılı Kanun’un 1352/1. maddesinde yakıt alacaklarının deniz alacağı olarak nitelendirildiğini, geminin yabancı bayraklı olması sebebiyle Türk karasularından çıkması halinde alacaklarının tahsilinin imkansızlaşacağını ileri sürerek “V…” isimli gemi üzerinde ihtiyati haciz tatbikine ve geminin seferden men edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, her ne kadar 6102 sayılı TTK’nun 1352. maddesinde yakıt alacağı deniz alacakları arasında sayılmakta ise de, aynı kanunun 1355. maddesinde yabancı bayraklı gemilerde ihtiyati haciz kararının sadece “geminin demir attığı, şamandraya ve tonoza bağlandığı, yanaştığı yada kızağa alındığı yer mahkemesi tarafından” verilebileceğinin düzenlendiği, ihtiyaten haczi talep edilen geminin yabancı bayraklı ve Möntrö Sözleşmesi gereğince transit, zararsız geçiş yapan bir gemi olduğu, Geminin Türk Limanları ile bir hukuki ilişkisi olduğu dosyada ispatlanamadığı, dolayısıyla Möntrö Sözleşmesinin ön gördüğü anlamda zararsız geçiş yapan gemiler